MESTO

TURIZMUS


Činnosť

Právne oddelenie

Hlavné okruhy činnosti:
zabezpečovanie právnej agendy (riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych,  pracovnoprávnych záležitostí) vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych sporoch,
poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa,
vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov,
vypracovanie  návrhov  zmlúv,  v  ktorých  Mesto  Komárno  vystupuje  ako  zmluvný  partner v spolupráci s príslušnými odbormi a oddeleniami,
právne posúdenie návrhov zmlúv predložených zmluvnými partnermi a ich pripomienkovanie
právne posúdenie všetkých písomností vydávaných na MsÚ Komárno v zmysle zákona číslo  71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a osobitných predpisov,
spolupráca s odborom a oddelením MsÚ Komárno pri vypracovaní resp. právnom posúdení základných predpisov, všeobecne záväzných nariadení Mesta Komárno, vnútorných predpisov Mestského úradu v Komárne,
poskytovanie právnej pomoci a spolupráca jednotlivým odborom a oddelením MsÚ Komárno,
informovanie primátora, prednostu, poslancov MZ, zamestnancov mesta o prijatí nových  zákonov súvisiacich s činnosťou samosprávy,
spolupráca s advokátmi, notármi, exekútormi a vybavovanie ich žiadostí a iných podaní