MESTO

TURIZMUS


Činnosť

I. ZÁKLADNÉ OKRUHY ČINNOSTI ODBORU PODPORY A VNÚTORNEJ PREVÁDZKY:

1. Prevádzka mestského úradu
2. Správa informačného systému úradu
3. Správa telekomunikačných a internetových služieb
4. Prevádzka služobných motorových vozidiel
5. Informovanie verejnosti
6. Spoluúčasť pri organizovaní podujatí
7. Prevádzka kancelárie prvého kontaktu

II. ROZPIS ÚLOH:

1. Prevádzka mestského úradu:
- správa budov, v ktorých sú umiestnené jednotlivé prevádzky úradu,
- zabezpečenie činnosti úradu z hľadiska energetiky (elektrika, plyn, voda), optimalizácia a zefektívňovanie spotreby zavedením nových moderných prístupov,
- zabezpečenie spotrebného materiálu, ktorý je potrebný pri každodennej činnosti úradu, využitie postupov verejného obstarávania,
- zabezpečenie vystavovania objednávok pre odbor v zmysle schváleného rozpočtu a pri dodržaní schválených rozpočtových pravidiel,
- zabezpečenie vedenia registratúry, styk s centrálnym archívom (štátny archív, pobočka Komárno),
- zostavenie rozpočtu v zmysle potrieb úradu s prihliadnutím na rozpočty z predošlých rokov,

2. Správa informačného systému úradu:
- Zabezpečenie IT infraštruktúry pre potreby práce mestského úradu, ako aj pre potreby poslancov mestského zastupiteľstva,
- Spracovanie a distribúcia materiálov pre potreby poslancov mestského zastupiteľstva,
- Starostlivosť o zverené hodnoty, so zvláštnym zreteľom na dáta spracovávané na mestskom úrade,
- Zabezpečenie spracovaných dát v zmysle Bezpečnostného projektu,
- Zabezpečenie a starostlivosť o pripojenie úradu na internet, vykonávanie opatrení na zamedzenie úniku dát, monitorovanie prístupu zamestnancov úradu na internet,
- správa nových cloudových služieb,
- správa komunikačnej platformy IceWarp,
- navrhovanie nových riešení, ktoré povedú k zvýšeniu bezpečnosti dát na úrade, zníženie nákladov na prevádzku úradu v oblasti IT,
- správa a monitorovanie tlačového systému úradu, optimalizácia tlače s prihliadnutím na zníženie nákladov,

3. Správa telekomunikačných a internetových služieb:
- Výber vhodných telekomunikačných operátorov pre potreby úradu, vedenie príslušných evidencií mobilných telefónov a SIM kariet, vyhodnocovanie mesačnej prevádzky a optimalizácia,

4. Styk s médiami, propagácia mesta v médiách – web, noviny, televízia a pod.:
- Zverejňovanie dokumentov mesta v zmysle zákonov SR,
- Zviditeľnenie práce mestského úradu smerom k verejnosti,

5. Informovanie verejnosti:
- Včasné a nestranné informovanie verejnosti prostredníctvom webovej stránky mesta s prihliadnutím na dôležitosť zasadnutí mestského zastupiteľstva,
- Kontakt s obyvateľmi prostredníctvom webovej stránky (čierna skrinka), facebookovej stránky mestského úradu a osobne. Smerovanie získaných pripomienok na príslušné oddelenia a k primátorovi,

6. Spoluúčasť pri organizovaní podujatí a iné úlohy:
- Súčinnosť s jednotlivými odbormi a kultúrnymi inštitúciami mesta pri príprave jednotlivých podujatí,
- Udržiavanie partnerských vzťahov s družobnými mestami,
- Zabezpečenie materiálov a vhodných podmienok pri prijímaní významných návštev a delegácií,
- Koordinácia prác medzi jednotlivými odbormi a oddeleniami na základe priamych požiadaviek vedenia mesta,
- Iné činnosti vykonané na základe rozhodnutia primátora resp. vedenia mesta,
- Účasť na konferenciách, školeniach, pracovných stretnutiach.

7. Prevádzkovanie kancelárie prvého kontaktu:
- prevádzkovanie centrálnej podateľne, spracovanie došlej pošty, prideľovanie registratúrnych značiek, skenovanie základných dokumentov pre potreby elektronickej evidencie dokumentov,
- spracovanie vyšlej pošty smerom na poštu (frankovanie obálok a pod.),
- prevádzkovanie overovania podpisov a dokumentov v zmysle zákonov SR,
- prevádzkovanie pokladne pre potreby platieb verejnosti,
- po zavedení nového mestského informačného systému prevádzkovanie pracoviska, ktoré v kancelárii prvého kontaktu bude vedieť vybaviť agendy občanov (sociálne, bytové, daňové, poplatky za smeti a pod.).