MESTO

TURIZMUS


Činnosť

 Oddelenie evidencie a správy majetku mesta zabezpečuje najmä:
-    evidenciu a odpisovanie majetku mesta Komárno
-    evidenciu a odpisovanie majetku mesta v prenájme obchodných spoločností a v správe mestských organizácií:
•    evidenciu majetku mesta, zaradenie, vyradenie a odpisovanie majetku mesta.
•    evidenciu prenajatého majetku mesta a majetku v správe inej právnickej osobe resp. organizácii zriadenej mestom + korešpondenciu (najmä za účelom kompletizácie dokumentov/podkladov potrebných pre zaradenie majetku do evidencie),
•    evidenciu, zaradenie a vyradenie majetku mesta v príslušnej agende informačného systému mesta,
•    prípravu podkladov pre vypracovanie protokolov o zverení a odňatí nehnuteľného majetku do resp. zo správy inej právnickej osobe resp. organizácii zriadenej mestom,
•    prípravu podkladov pre ročnú inventarizáciu majetku mesta v spolupráci s ekonomickým odborom,
•    prípravu a vykonávanie fyzických kontrol majetku mesta v prenájme resp. majetku zvereného do správy organizáciám zriadeným mestom Komárno,
•    prípravu resp. vykonávanie mimoriadnej inventúry majetku mesta v prenájme resp. zvereného do správy organizácii zriadenej mestom.
•    vykonávanie fyzických kontrol majetku mesta určeného na zaradenie do evidencie. Pokiaľ ide o majetok technického, resp. stavebného charakteru (stavby a ich zhodnotenie, stroje, prístroje a zariadenia), kontrolu úplnosti podkladových materiálov/dokumentov.
-    majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností mesta Komárno:
•    delimitáciu nehnuteľností do majetku mesta v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, vyňatia z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
•    zabezpečenie listov vlastníctva pre majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností,
•    vykonávanie prehliadok a identifikácií pre majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností,
•    zabezpečenie geodetických prác potrebných k majetkovoprávnemu vysporiadaniu nehnuteľností,
•    vypracovanie delimitačných protokolov a následne žiadostí o zápis do katastra,
•    zabezpečenie ostatného podkladového materiálu k vysporiadaniu nehnuteľností,
-    bežnú korešpondenciu,
-    úkony spojené s prevodom vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku resp. ich prenájmom,
-    výpožičku,
-    verejné súťaže,
-    zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku, nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke na pozemky a nebytové priestory:
•    vypracovanie kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam a k hnuteľnému majetku mesta, nájomných zmlúv na pozemky a nebytové priestory,
•    vypracovanie vkladov vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
•    vypracovanie zámenných zmlúv, podanie na zápis do katastra nehnuteľností,
•    vypracovanie zmlúv k nehnuteľnostiam o záložnom práve, podanie na zápis do katastra nehnuteľností,
•    vypracovanie zmlúv o zrušení a usporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, podanie na zápis do katastra nehnuteľnosti,
•    vypracovanie zmlúv o budúcej zmluve k nehnuteľnostiam, podanie na zápis do katastra nehnuteľností,
•    vypracovanie zmlúv o vecných bremenách a právach.
-    prípravu materiálov do mestského zastupiteľstva a vykonanie schválených úloh,
-    vedenie databázy nehnuteľného majetku mesta,
-    analýzu využitia a využiteľnosti nehnuteľného majetku mesta:
•    vedenie evidencie pozemkov a budov vo vlastníctve mesta v k. ú. Komárno a Nová Stráž pozemky v intraviláne a extraviláne za pomoci softvérov využívaných mestským úradom,
•    spracovanie elektronickej databázy nehnuteľného majetku mesta Komárno,
•    premietnutie databázy do geografickej mapy mesta,
•    miestne šetrenia - užívanie majetku mesta bez právneho podkladu,
•    vypracovanie analýz využitia a využiteľnosti nehnuteľného majetku mesta,
•    vypracovanie a aktualizácia registra trvalé alebo dočasne prebytočného majetku spolupráca s oddelením evidencie a správy majetku mestu,
•    osobné rokovania resp. korešpondencia súvisiaca s aktualizáciou databázy nehnuteľného majetku mesta resp. súvisiaca so zisťovaním neoprávneného užívania nehnuteľného majetku mesta,
-    správu miestnych daní - osobitné užívanie verejného priestranstva:
•    zabezpečenie pravidelnej kontroly užívania verejných priestranstiev,
•    vydávanie povolení a zabezpečenie kontroly užívania verejného priestranstva počas trhov a jarmoku,
•    vydávanie rozhodnutí k plateniu miestnej dane za užívanie verejného priestranstva,
•    vydávanie stanovísk k podnikateľskej činnosti a určenie času prevádzky resp. času predaja.
-    zúčastní sa na riadnych resp. mimoriadnych inventarizáciách spravovaného majetku mesta,
-    zabezpečuje vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku úradu a jeho inventarizáciu
-    pripravuje návrh na zefektívnenie hospodárenia s majetkom mesta.
 


Oddelenie vymáhania pohľadávok zabezpečuje:
-     komplexnú agendu vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok mesta od právnických a fyzických osôb, najmä:
•    evidenciu, administráciu a realizáciu vymáhania pohľadávok mesta na základe odovzdaných/odstúpených podkladov z ostatných útvarov mestského úradu;
•    zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre mesto zo zák. č. zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorných predpisov a nariadení mesta,
•    podania na súdy, exekútorské úrady, notárske úrady, ako aj príslušné orgány verejnej správy vo veciach vymáhania pohľadávok;
•    zastupovanie mesta pred súdmi, notárskymi a exekútorskými úradmi, príslušnými orgánmi  verejnej správy vo veciach vymáhania pohľadávok;
•    evidenciu súdnych sporov, týkajúcu sa vymáhania pohľadávok, a evidenciu a archiváciu ďalšej spisovej agendy oddelenia;
•    vypracúvanie podkladov a návrhov na naloženie s nevymožiteľnými pohľadávkami mesta
•    prípravu návrhov na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mesta a podklady na ich odpísanie z účtovnej evidencie mesta;
•    podieľa sa na inventarizácii pohľadávok mesta;
•    úkony súvisiace s podanými žiadosťami o odpustenie dlhu;
•    vymáhanie pohľadávok mesta z občianskoprávneho a obchodného styku;
•    podania návrhov na príslušnom súde na vydanie platobného rozkazu vo veci uplatňovania a vymáhania pohľadávok mesta;
•    vyhodnocovanie vymáhania pohľadávok v polročnom intervale;
•    vykonávanie úkonov pri uzatváraní dohôd o splátkach a dohôd o odklade platenia;
•    sledovanie konkurzných a reštrukturalizačných konaní v obchodnom vestníku;
•    prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania a vedenie konkurzného konania;
•    prihlasovanie pohľadávok do dražby;
•    prihlasovanie pohľadávok mesta na základe výzvy likvidátora adresovanej veriteľom fyzických a právnických osôb, ktoré vstúpili do likvidácie;
•    vydávanie rozhodnutí o zriadení zákonného záložného práva na zabezpečenie daňovej pohľadávky k veciam daňového dlžníka alebo ručiteľa a záložné právo k pohľadávke daňového dlžníka podľa zákona o správe daní a poplatkov
•    realizáciu vymáhania pohľadávok prostredníctvom exekúcie na účty dlžníkov prostredníctvom informačného systému;
•    prihlasovanie pohľadávok do dedičských konaní
•    rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania, daňová exekučná výzva, výkaz daňových nedoplatkov, daňový exekučný príkaz, zastavenie daňového exekučného konania, daňová exekúcia zrážkami zo mzdy, daňová exekúcia zrážkami z iných príjmov, daňová exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke;
•    prípravu materiálov  na rokovanie orgánov samosprávy (mestské zastupiteľstvo, mestská rada a príslušné komisie) súvisiacich s náplňou práce oddelenia.
 


Referát sociálneho bývania:
-    rieši a zabezpečuje problematiku sociálneho bývania mladých rodín, sociálne slabších vrstiev obyvateľstva, ľudí bez prístrešia a sociálne neprispôsobivých občanov mesta,
-    vedie evidenciu žiadateľov o sociálne bývanie
-    zodpovedá za bytovú agendu,
-    spolupracuje s organizáciou spravujúcou bytový fond vo vlastníctve mesta,
-    zabezpečuje prípravu, spracovanie a realizáciu projektov v oblasti sociálneho bývania
-    vyjadruje sa k prevodu vlastníctva mestského bytu a nájomcu
-    vykonáva terénnu sociálnu prácu
-    zabezpečuje úlohy súvisiace s hospodárením s bytovým fondom, predovšetkým súhlas:
•    na uzatváranie nájomných zmlúv,
•    na prechod nájmu bytu,
•    dohodou o výmere bytov,
•    na vznik spoločného nájmu bytu,
•    na prenechanie bytu alebo jeho časti do podnájmu
 


Oddelenie evidencie obyvateľstva a budov

-    vybavuje stránky a spracúva agendu súvisiacu so zákonom o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR,
-    vybavuje stránky a vedie agendu súvisiacu s číslovaním stavieb v zmysle zákona o obecnom zriadení,
-    vedie evidenciu budov a domov.
-    spracúva návrhy na určenie a zmeny názvov mestských častí, ulíc a iných verejných priestranstiev v súlade so zákonom o obecnom zriadení, zabezpečuje ich nahlasovanie na príslušné orgány a inštitúcie a vedie s tým súvisiacu agendu,
-    vedie stály zoznam voličov a s tým súvisiacu agendu pri zabezpečovaní volieb, referenda a miestneho hlasovania obyvateľov mesta,
-    spolupracuje pri zabezpečovaní sčítania ľudu, domov a bytov, volieb do zákonodarných zborov, volieb do orgánov samosprávy obcí, volieb do vyšších územných celkov, volieb prezidenta republiky, volieb do európskeho parlamentu a referenda,
-    vybavuje dožiadania súdov ohľadne správy o správaní.