MESTO

TURIZMUS


Činnosť

Čím sa zaoberáme

BOZP

Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) vypracuje a koordinuje koncepciu politiky BOZP na Mestskom úrade Komárno, ktorá obsahuje zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP program jej realizácie, obsahujúci najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania. Pravidelne ho vyhodnocuje a podľa potreby aktualizuje. Zabezpečuje pravidelnú odbornú prípravu a školenia zamestnancov o BOZP. Spolupracuje pri vydávaní pravidiel a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonnými a predpismi. Spolupracuje pri kontrole dodržiavania príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP na Mestskom úrade Komárno. Spolupracuje na informovaní zamestnancov a zástupcov zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách. Zabezpečuje vykonanie komplexnej previerky BOZP, navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených previerkou.


Úsek hospodárskej mobilizácie

    Spolupracujeme pri uplatňovaní požiadaviek na nariadenie a vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie u okresného úradu,
    Spolupracujeme pri zriaďovaní výdajní odberných oprávnení podľa rozhodnutia okresného úradu a vytvárame materiálne a organizačné podmienky na ich činnosť po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení,
    Pripravujeme uplatnenie požiadaviek na odberné oprávnenia na okresnom úrade,

Úsek krízového plánovania

Pripravujeme podklady na rokovanie pre krízový štáb mesta Komárno. Pripravujeme podklady na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie a krízových situácií krízovým štábom mesta. Zabezpečujeme prípravu podkladov a materiálov na plnenie úloh krízovým štábom mesta, ktorými sa realizujú rozhodnutia krízového štábu mesta. Spolupracujeme na realizácii opatrení nariadenej čiastočnej, alebo všeobecnej mobilizácie ozbrojených síl. Zabezpečujeme prípravu podkladov pre činnosť krízového štábu mesta Spolupracujeme na požiadavkách vojenskej správy pri oslobodzovaní zamestnancov MsÚ KN - vojakov v zálohe od mimoriadnej vojenskej služby. Zabezpečuje úlohy tajomníka krízového štábu mesta. Spolupracuje na vypracovaní návrhu plánu práce krízového štábu mesta na kalendárny rok a na návrhu ročného plánu hlavných úloh na úseku obrany, vnútornej bezpečnosti a ochrany pre MsÚ Komárno. Podieľa sa na príprave materiálov na rokovanie krízového štábu mesta a vedie jeho dokumentáciu. Organizuje a vykonáva odbornú prípravu vedúcich odborov a oddelení a ďalších predurčených zamestnancov mestského úradu na úseku podpory obrany a vnútornej bezpečnosti. Spolupracuje s políciou pri riešení opatrení v období krízovej situácie na úseku zabezpečenia verejného poriadku a dopravy. Podieľa sa na zabezpečení prípravy a rozvoja obrany mesta. Spolupracuje na príprave koordinácie činnosti mesta na krízovú situáciu. Spolupracuje na príprave opatrení na riešenie krízových situácií. Plní úlohy ustanovené štátnymi orgánmi pri príprave na riešení krízových situácií a pri ich riešení mimo času vojny a vojnového stavu. Spolupracuje pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania a kontrole civilného núdzového plánovania mesta v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Spolupracuje na organizovaní odbornej prípravy krízového štábu mesta pri príprave na krízové situácie.
 

stránka referátu