MESTO

TURIZMUS


Kolektívna ochrana obyvateľstva

 Evakuáciou
Evakuácia sa rozumie odsun ohrozených osôb z určitého územia a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.
Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje
a) krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín,
b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.

Evakuačná batožina – hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť u dospelých osôb 50 kg na jednu osobu, u detí 25 kg na jednu osobu, a mala by obsahovať:
osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
základné potraviny a vodu, čaj na 2 - 3 dni,
predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
prikrývku, spací vak, vreckovú lampu,
náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,
ďalšie nevyhnutné osobné veci.

Ukrytím
V odolných úkrytoch.
Plynotesných úkrytoch.
V jednoduchých úkrytoch, ktoré budú budované vo vhodných podzemných alebo nadzemných priestoroch stavieb svojpomocne právnickými a fyzickými osobami po vyhlásení vojny a vojnového stavu. Zoznam odolných a plynotesných úkrytov bude zverejnený v masovo-komunikačných prostriedkoch.

Úkrytová batožina – hmotnosť 10 až 15 kg a mala by obsahovať:
osobné doklady, cennosti malých rozmerov a lieky,
toaletné potreby, bielizeň, náhradné šaty,
vreckovú lampu, prikrývku,
základné potraviny a vodu, čaj.

Do evakuačnej a úkrytovej batožiny je zakázané brať:
zbrane, alkohol, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu,
zapáchajúce a ľahko zápalné látky, cigarety, ponorné variče,
objemné predmety, kočíky, periny a pod.,
domáce zvieratá, psy, mačky a pod.