MESTO

TURIZMUS


Komisia pre ochranu verejného záujmu

PhDr. Imrich Knirs - predseda

 

Ing. Béla Szabó - člen

Mgr. Imre Andruskó - člen