MESTO

TURIZMUS


Komisie 2011-2014

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, členov a tajomníka komisie. (Štatút mesta § 20).

- Komisia na prešetrenie sťažností
- Komisia pre ochranu verejného záujmu
- Finančná komisia
- Komisia rozvoja mesta
- Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže
- Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
- Komisia životného prostredia a verejného poriadku
- Komisia pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch

- rokovací poriadok komisii