MESTO

TURIZMUS


Kultúra

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2021

z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport

 

zverejnená v zmysle § 5 ods. 1 VZN Mesta Komárno č. 2/2012 v znení VZN č. 15/2012; resp. v zmysle  VZN Mesta Komárno č. 4/2020

1. O finančnú dotáciu v oblasti športu pre celoročné aktivity môže žiadať športový klub (združenie) zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR, ktorý má sídlo na území mesta, prostredníctvom žiadosti.
2. O finančnú dotáciu v oblasti kultúry a pre jednorazové podujatia v oblasti športu môže žiadať:
a) právnická osoba, ktorej zakladateľom je mesto,
b) iná právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, ktorý má sídlo  v Komárne,  vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.
3. Žiadateľ podávajúci žiadosť o dotáciu pre celoročné aktivity v oblasti športu musí do svojej žiadosti zahrnúť všetky plánované aktivity počas kalendárneho roka, na ktoré potrebuje finančnú dotáciu od Mesta Komárno, t. j. tento žiadateľ už žiadosti o dotáciu na jednorazové aktivity nepodáva.
4. Finančnú dotáciu v oblasti športu je možné použiť:
a) na prípravu komárňanských športovcov na súťaže regionálneho, celoštátneho alebo
medzinárodného významu,
b) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na uvedených súťažiach,
c) na organizáciu športových podujatí na území mesta,
d) na podporu organizovania skupinovej alebo individuálnej športovej výchovy mládeže
(obyvateľov) mesta a na zabezpečenie súvisiaceho materiálno-technického zázemia.

Finančnú dotáciu v oblasti kultúry je možné použiť na vykonávanie kultúrno-výchovných a záujmových umeleckých aktivít.

5. Žiadosti o finančnú dotáciu podávajú žiadatelia písomne a elektronicky prostredníctvom webového sídla mesta. Aby sa žiadosť považovala za predloženú, musí byť predložená oboma spôsobmi.
Spolu s písomnou formou žiadosti musí žiadateľ odovzdať aj vytlačenú správu o úspešnosti zaslania elektronickej verzie žiadosti spolu s prideleným číslom žiadosti na serveri.
6. Elektronický formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle mesta: www.komarno.sk – Mestský úrad – Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu – Tlačivá – „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport“ / „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť“(v časti E-formuláre).
7. Elektronickú verziu žiadosti žiadateľ zasiela priamo z webového sídla mesta Komárno najneskôr:
a) v oblasti športu do 15. decembra 2020, písomnú verziu podáva na Mestský úrad preukázateľným spôsobom najneskôr 16. decembra 2020,
b) v oblasti kultúry do 31. decembra 2020, písomnú verziu podáva na Mestský úrad preukázateľným spôsobom najneskôr 4. januára 2021,
(podateľňa: Nám. gen. Klapku1, poštová adresa: Mestský úrad Komárno, Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno). Žiadatelia, ktorí nie sú evidovaní v „Registri partnerov v oblasti športu / kultúry“ odovzdajú písomnú verziu žiadosti s prílohami v uzavretej obálke s nápisom „Neotvárať – žiadosť o dotáciu s prílohami“.
8. Povinné prílohy k písomnej verzii žiadosti v oblasti športu:
Právnická osoba: Výpis z obchodného registra (kópia), alebo
Fyzická osoba – podnikateľ: Výpis zo živnostenského registra (kópia), alebo
Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie (kópia), alebo
Rozpočtová organizácia: zriaďovacia listina (kópia),
Potvrdenie o účte v banke – originál.
Menný zoznam trénerov vrátane fotokópie ich odbornej kvalifikácie.

Povinné prílohy k písomnej verzii žiadosti v oblasti kultúry:
Právnická osoba: Výpis z obchodného registra (kópia), alebo
Fyzická osoba – podnikateľ: Výpis zo živnostenského registra (kópia), alebo
Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie (kópia), alebo
Rozpočtová organizácia: zriaďovacia listina (kópia) .
Potvrdenie partnera o účte v banke – originál.
9. Partneri evidovaní v Registri partnerov v oblasti športu  a kultúry podávajú písomnú verziu žiadosti bez príloh.
10. O poskytnutí dotácie na základe návrhu komisie rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie sa neprihliada na žiadosti odovzdané po termíne, neúplne a od žiadateľov, ktorí nepredložili zúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2020.
11. Žiadosti o finančnú dotáciu z fondu primátora podávajú žiadatelia písomne na sekretariát primátora priebežne v kalendárnom roku.
12. Dotáciu môže žiadateľ použiť do 31. decembra 2021


.
V Komárne, 12.10.2020
Odbor školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

 

 

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2019 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport

 

 

rok dotácia
2021 Uznesenie 1143/2021 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2020 Podpora kultúry z fondu primátora 2020
2020 Uznesenie 625/2020 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2019 Podpora kultúry z fondu primátora 2019
2019 Uznesenie 59/2019 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2018 Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2018 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno v zmysle VZN 11/2015 na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno
2018 Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2018 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno v zmysle VZN 12/2016 na účely ochrany, a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno
2018 Uznesenie 1704/2018 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2018 Podpora kultúry z fondu primátora 2018
2017 Uznesenie 1143/2017 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2017 Podpora kultúry z fondu primátora 2017
2017 Uznesenie 1144/2017 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - neschválené dotácie
2016 Uznesenie 564/2016 k doplňujúcemu návrhu MsÚ na uznesenie k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2016 Uznesenie 565/2016 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť
2016 Podpora kultúry z fondu primátora 2016
2016 Uznesenie 566/2016 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - neschválené dotácie
2015

Podpora kultúry z fondu primátora 2015

 

VZN týkajúce sa dotácií v oblasti kultúry: 7/2016

Register kultúry 2015