MESTO

TURIZMUS


Mestská rada

Mestská rada je zložená z 8 poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie s prihliadnutím na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve (Štatút mesta § 19).

Poslanci - Členovia rady

P.č. meno, priezvisko, titul strana obvod č.
1.  Tamás Varga, JUDr. nezávislý 3. obvod
2.  Imre Andruskó, Mgr. Most-MKA 2. obvod
3.  Štefan Bende, JUDr. nezávislý 2. obvod
4.  Károly Less, Mgr. SMK - MKP 2. obvod
5.  Ján Vetter, Ing. nezávislý 2. obvod
6.  Margit Keszegh, JUDr. nezávislý 3. obvod
7.  Ondrej Gajdáč, Mgr. nezávislý 2. obvod
8.  László Stubendek, Ing. nezávislý 3. obvod

 

Výňatok zo Štatútu mesta, § 19:

1. Mestská rada je zložená z 8 poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Ak je zvolený zástupca primátora, je po celé svoje funkčné obdobie členom mestskej rady . V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
2. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
3. Mestská rada sa schádza podľa schváleného časového plánu a podľa potreby. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor, v jeho neprítomnosti zástupca primátora.
4. Mestská rada najmä:
a)    rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského  zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení mestského úradu,
b)    organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,
c)    organizuje práce na príprave rozpočtu mesta,
d)    zaoberá sa so všetkými bežnými vecami týkajúcich sa majetku mesta, fondov a rozpočtu   mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi,
e)    pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
f)    navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,
g)    zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života jeho obyvateľov a svoje stanoviská  podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,
h)    organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,
i)    plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov primátora.
5. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady.

* * * * * *

Zápisnice zo zasadnutí Rady mestského zastupiteľstva v Komárne:

Dátum Zápisnica
2019  
11.02.2019 PDF
 23.01.2019  PDF
 2018  
20.12.2018 PDF
15.11.2018 PDF
03.10.2018 PDF
05.09.2018  PDF
13.06.2018 PDF
02.05.2018 PDF
14.03.2018 PDF
01.03.2018 PDF
31.01.2018 PDF