MESTO

TURIZMUS


Miestne dane a miestny poplatok

Mesto Komárno vyberá miestne dane a miestny poplatok  v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami mesta platnými na zdaňovacie obdobie

 

Rok 2018:


VZN č. 16/2012 o  miestnej dani o nehnuteľnostiach http://komarno.sk/content/2012-16%281%29.pdf
VZN 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení neskorších predpisov http://komarno.sk/content/2012-17%281%29.pdf,
http://komarno.sk/content/2014-06%281%29.pdf 
VZN 14/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady http://komarno.sk/content/2014-06%281%29.pdf

 

Rok 2020:

VZN č. 15/2019 o  miestnej dani o nehnuteľnostiach komarno.sk/content/file/vzn/2019/VZN15/2019daninehnutelnosti.pdf
VZN 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení neskorších predpisov http://komarno.sk/content/2012-17%281%29.pdf,,

VZN 16/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno  http://komarno.sk/content/file/vzn/2019/VZN%20%C4%8D_%2016-2019%20-%2012_12_2019.pdf
 

Daň z nehnuteľnosti

Čo zahŕňa daň z nehnuteľností:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Čo je zdaňovacím obdobím?
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Kto je daňovníkom dane z nehnuteľností?
Daňovníkom je vlastník pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome.
Daňovníkom môže byť aj správca, nájomca alebo užívateľ pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome,  ak sú splnené podmienky uvedené v  § 5, § 9  a  §13  zákona  582/2004 Z. z.

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po roku, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu roka, sa neprihliada, ak zákon č. 582/2004 Z. z.  neustanovuje inak.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením alebo dedením v priebehu roka/zdaňovacieho obdobia/ daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ / dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti.

Dokedy a kto podáva daňové priznanie?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
Daňové priznanie podáva ten, komu vznikla nová daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a ten  komu nastali zmeny skutočností už nahlásených v daňovom priznaní.
Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Tlačivá  daňového priznania sú k dispozícii na Mestskom úrade Komárno, Pevnostný rad č. 3, Oddelení daní a poplatkov, č. dverí 18. alebo si ich môže daňovník stiahnuť aj z webovej stránky mesta Komárno.
http://komarno.sk/content/Da%C5%88ov%C3%A9%20priznanie%20k%20miestnym%20daniam%282%29.pdf

Doklady, ktoré daňovník prikladá k daňovému priznaniu:
Doklad o vlastníctve: rozhodnutie o vklade do katastra nehnuteľností, osvedčenie o dedičstve, zápisnica o dražbe, stavebné povolenie,  kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán a pod.
Ak si daňovník uplatňuje zľavu na dani zo stavieb, resp. z bytov, je potrebné predložiť fotokópiu preukazu ŤZP.

Vyrubenie dane:
Daň sa vyrubuje rozhodnutím.

Splatnosť dane:
Splatnosť dane resp. splátok dane je uvedená v rozhodnutí.

Daň za psa

Predmet dane:
Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Povinnosť podať daňové priznanie:
Daňovník je povinný podať daňové priznanie správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku resp. zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na Mestskom úrade Komárno, Pevnostný rad č. 3, Oddelení daní a poplatkov, č. dverí 18. alebo si ich môže daňovník stiahnuť aj z webovej stránky mesta Komárno.
http://komarno.sk/content/Da%C5%88ov%C3%A9%20priznanie%20k%20miestnym%20daniam%282%29.pdf

Potrebné doklady:
Ak si daňovník uplatňuje oslobodenie od dane je potrebné predložiť fotokópiu preukazu ŤZP, starobný dôchodca predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní starobného dôchodku.
Pri zániku daňovej povinnosti je potrebné predložiť čestné prehlásenie dvoch osôb o úhyne psa na predpísanom tlačive daňového priznania  alebo potvrdenie veterinára.

Vyrubenie dane:
Daň sa vyrubuje rozhodnutím.

Splatnosť dane:
Splatnosť dane je uvedená v rozhodnutí.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čo je zdaňovacím obdobím?
Zdaňovacím obdobím poplatku je kalendárny rok.

Kto je poplatníkom miestneho poplatku?
Poplatník je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie.

Kedy vzniká a kedy zaniká poplatková povinnosť?
Poplatková povinnosť trvá po celú dobu trvania trvalého alebo prechodného pobytu poplatníka na území mesta Komárno.

Kto a kedy vykonáva oznamovaciu povinnosť?
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
Poplatník vykoná oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktoré je k dispozícii na Mestskom úrade Komárno, Pevnostný rad č. 3, Oddelení daní a poplatkov, č. dverí 18. alebo si ho môže poplatník stiahnuť aj z webovej stránky mesta Komárno. (Oznámenie vzniku*, zániku* poplatkovej povinnosti, alebo zmeny* v identifikačných a iných údajoch poplatníka miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade s § 80 zákona č. 582/2004 Z. z.)
http://www.komarno.sk/sk/tlaciva_170.html

Vyrubenie poplatku:
Poplatok sa vyrubuje rozhodnutím.

Splatnosť poplatku:
Splatnosť poplatku je uvedená v rozhodnutí.

Oznámenie k odpusteniu, zníženiu  miestneho poplatku:
Správca poplatku odpustí, zníži poplatok za obdobie (dni), za ktoré poplatník preukáže na základe podkladov, že sa dlhodobo, t. j. viac ako 90 dní v zdaňovacom období (kalendárnom roku), nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, ktoré sú uvedené v príslušnom VZN.

Poplatník môže podať žiadosť na tlačive, ktoré je k dispozícii na Mestskom úrade Komárno, Pevnostný rad č. 3, Oddelení daní a poplatkov, č. dverí 18. alebo si ho môže poplatník stiahnuť aj z webovej stránky mesta Komárno. http://www.komarno.sk/sk/tlaciva_170.html

Bližšie informácie môžete žiadať na odp@komarno.sk
alebo telefónnych číslach daň z nehnuteľností, daň za psa : 035/ 28 51 330
miestny poplatok :            035/28 51 353, 334, 317