MESTO

TURIZMUS


O zemetrasení

Z analýzy možných mimoriadnych udalostí okresu Komárno vyplýva, že územie je ohrozené najhrozivejšou prírodnou katastrofou – ZEMETRASENÍM. Komárno leží na 160 km. dlhom tzv. komárňanskom zlome, ktorý už neraz otriasol mestom a okolím. Z mapy epicentier makroseizmických pozorovaní zemetrasení na území Slovenska za obdobie v rokoch 1034 – 2000 vypláva, že Komárnom otriaslo už aj zemetrasenie o intenzite IX. stupňa (Mercalli – Sieberg stupnice) Z historických podkladov vieme že to boli zemetrasenia v roku 1763 a 1783
Posledné zemetrasenie, ktoré otriaslo Komárnom bolo v roku 2001 a bolo o sile 3. stupňa Richterovej stupnice – čiže mierne.
V súvislosti s týmito udalosťami sa záujem mesta o zemetrasenia zvyšuje. Zaujímajú nás príčiny vzniku zemetrasenia, ich meranie na území okresu Komárno.

Predpovedať zemetrasenie a odhadnúť účinok zemetrasenia sa nedá a preto mesto Komárno, nakoľko sa nachádza na tektonickom zlome, vo svojich plánoch predpokladá najhoršiu situáciu a z tej sa odvíjajú plány pre ochranu obyvateľstva. V prípade zemetrasenia ktoré by postihlo mesto Komárno a malo by katastrofické následky, bude vykonaná evakuácia von z mesta a to na miesta určené evakuačnou komisiou. Musia to byť miesta mimo miesta ohrozenia, resp. miesta postihnutého katastrofickou udalosťou, miesta dostupné pre automobilovú dopravu s možnosťou ubytovania obyvateľstva v provizórnych ubytovacích zariadeniach. 

Súvisiace dokumenty:

-    analýza možnosti vzniku mimoriadnej udalosti
-    plán evakuácie
-    plán spojenia s evakuačnou komisiou (mesta a obvodu)
-    zoznam Právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorým môže byť v čase mimoriadnej udalosti uložená povinnosť poskytnúť vecné prostriedky (podľa § 10 ods.1písmeno k) zákona č.319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
-    Grafický plán evakuácie

Z E M E T R A S E N I E

Rozdelenie zemetrasenia podľa pôvodu:

a)    tektonické zemetrasenie
b)    sopečné
c)    rútivé

Mesta Komárno sa týka zemetrasenie tektonické, ktoré predstavuje cca. 90% všetkých zemetrasení a svojimi účinkami ohrozuje obyvateľstvo najviac.