MESTO

TURIZMUS


Obnova komunikácie - výmena plynovodu

Vážení občania!

Mesto Komárno Vás s úctou informuje, že od 6.marca.2018 do 7.apríla 2018 na ulici Eötvösa (na úseku medzi Záhradníckou a Špitálskou ulicou), pred obnovou miestnej komunikácie sa pokračujú práce výmeny NTL plynovodu a prípojok.
V prípade nepriaznivého počasia pre daný druh práce sa termíny realizácie môžu zmeniť. Koordináciu a organizáciu svojich prác zabezpečuje investor SPP – Distribúcia , a.s.. Bratislava. Práce budú prebiehať za čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie podľa podmienok uvedených v Rozhodnutí č.:5185/1857/ODA/2018-VV, zo dňa 21.2.2018 mesta Komárna. Dočasné dopravné značenia osádza a obmedzenie premávky počas stavebných prác riadi zhotoviteľ stavby investora.
Pred montážou nového NTL plynovodu a prípojok budú vykonané zemné práce,, z uvedeného dôvodu treba počítať s priestorovými obmedzeniami pri prejazde touto cestou, preto doporučujeme zvoliť si inú dopravnú trasu resp. naplánovať si Vašu cestu s určitou časovou rezervou. Týmito prácami nemajú byť obmedzené vjazdy k nehnuteľnostiam, ale parkovanie bude počas vykonávania prác obmedzené. Preto Vás žiadame, aby ste neparkovali počas vykonávania prác (od 8.00 h do 16. 00 hod) na tomto úseku ulice. Spoluprácu v prípade vyskytujúcich sa problémov pri zabezpečení nevyhnutného vjazdu do dvora, pri vývoze odpadov počas zemných prác a pod. - pre majiteľov a užívateľov dotknutých nehnuteľností Vám poskytne za SPP-Distribúcia a.s. koordinátor prác Ing. Dana Kováčová, tel.: 0917 647 811 resp. na mieste stavbyvedúci zhotoviteľa.

Žiadame Vás o trpezlivosť počas vykonávania týchto prác. Za pochopenie ďakujeme.