MESTO

TURIZMUS


Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

 Mesto Komárno
so sídlom Nám. gen. Klapku č. 1, Komárno
oznamuje, že podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 1734/2018 Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 22.3.2018
 
vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností v Komárne - budovy so súp.č. 1166 na parcele registra „C“ č. 2035, a pozemku parcely reg. „C“ č. 2035 o výmere 770 m2, zastavané plochy a nádvoria,  v k.ú. Komárno, zapísané na LV č. 6434 - vo výlučnom vlastníctve Mesta Komárno, s vyhodnotením formou elektronickej aukcie.
Vyvolávacia cena, termín, lehota a adresa na predkladanie ponúk: 
a) Minimálna kúpna cena nehnuteľností (vyvolávacia cena):  600.000,- eur
b) 15.06.2018 do 12,00 hod., alebo zaslaný v dňoch do 15.06.2018 na adresu Mestského úradu Komárno 
c) forma a počet: písomná forma v jednom vyhotovení, 
d) označenie návrhu/ponuky: zalepená obálka s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s výrazným označením „Obchodná verejná súťaž predaj nehnuteľností - k. ú. Komárno – budova “Lehár“  - NEOTVÁRAŤ"
e) spôsob a adresa doručenia: 
poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Námestie gen. Klapku 1, 94501 Komárno, 
alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Komárne.
V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. Návrh doručený po stanovenom termíne nebude do súťaže zaradený. 
Podrobné špecifikácie nehnuteľností, spôsob predloženia ponuky, povinný obsah ponuky, podmienky a postup obchodnej verejnej súťaže nájdete tu.
Všeobecné informácie na tel. č.: 035/2851323