MESTO

TURIZMUS


Pedagóg roka 2019

Mesto Komárno ocenilo najlepších učiteľov minulého roka v neobvyklom čase 29. júna. Ceny odovzdal primátor Béla Keszegh.

 

1.
Marta Dombiová – Materská škola, Eötvösova ul. 64, Komárno
Pani Marta Dombiová profesiu učiteľky materskej školy vykonáva nepretržite 40 rokov. Počas tohto obdobia bola v kariére riaditeľky i učiteľky prínosom predškolského vzdelávania, ktoré považuje za svoje životné poslanie. Vzácne poznatky, skúsenosti a zručnosti získané počas dlhodobej praxe i za účasti na profesijnom vzdelávaní  uplatňuje v prospech zverených detí, rodičov a začínajúcich pedagogických zamestnancov. V praxi sa zameriava na rozvoj tvorivosti a kreativity detí ponukou výtvarných techník, ktoré sa vyznačujú hravosťou a zážitkovosťou. Zároveň ich vedie k hľadaniu viacerých riešení, možných postupov a originálnych nápadov. Jej úsilie sa odráža v pocite uspokojenia, úspechu, radosti zverených detí a ich ocenených diel. V kolektíve je pre svoju lojalitu a spoľahlivosť uznávaná. Za jej celoživotnú obetavú a tvorivú prácu patrí vďaka a ocenenie.

2.
Erika Končalová – Materská škola, Lodná ul.1 Komárno
P. učiteľka Erika Končalová pôsobí v školských službách ako učiteľka materskej školy 41 rokov. Celú svoju profesionálnu kariéru pôsobí v jednej materskej škole. Jej osobnosť  charakterizuje hlavne zodpovednosť, cieľavedomosť a zanietenosť pre prácu v prospech našej najmladšej generácie. Jej pedagogické majstrovstvo sa prejavuje v uplatňovaní tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania so zavádzaním moderných inovačných trendov do edukácie detí predškolského veku.
V rámci nadštandardných aktivít sa dlhodobo venovala práci s talentovanými deťmi v školskom speváckom zbore „Slniečko“.
Svoje dlhoročné skúsenosti z pedagogickej praxe, ako aj poznatky z odborných seminárov, školení, vzdelávaní  pravidelne prezentuje na metodických združeniach školy. V oblasti spolupráce s rodinou odvádza profesionálnu poradenskú činnosť, v ktorej aplikuje najnovšie pedagogické a psychologické trendy.

3.
Anikó Fülöpová  Materská škola – Óvoda, Ul. Mieru 16, Komárno
Anikó Fülöpová, učiteľka s 1. atestáciou, sa už 34 rokov veľmi profesionálne, so zanietením a láskou venuje deťom MŠ.  Neustále sa snaží o svoj profesionálny rast účasťou na vzdelávacích programoch, školeniach, seminároch. Aktívne rozvíja športovo – pohybovú kultúru detí prostredníctvom programu „Mozgáskotta“, ako aj záujmovej športovej činnosti. Je vedúcou krúžku „Šikovné delfíny“, ku ktorému vypracovala interný projekt a metodický materiál. Uskutočnila viacero metodických dní a otvorených hodín pre rodičov detí ako aj pedagógov s prvkami zážitkovej pedagogiky, ukážkami osvojovania štátneho jazyka v MŠ, čo veľmi pozitívne hodnotila aj štátna inšpekcia. Pestuje u detí lásku k regionálnej kultúre aj napr. prácou vo folklórnej záujmovej činnosti s aplikovaním metód programu „Így tedd rá“. Uskutočňuje s deťmi besedy s maďarskými spisovateľmi, folklórne predstavenia maďarských hudobníkov, tradične každoročne organizuje fašiangové oslavy – karneval pre celú MŠ.

4.
Kornélia Szlanicska – Základná škola s VJM Eövösöva 39
Kornélia Szlanicska si právom zaslúži vyznamenanie, veď za jej kariérou sa skrýva dvadsaťsedem pracovitých rokov. Počas svojej pedagogickú činnosť nasledovala vždy ten cieľ, aby jej žiaci získali čo najlepšie ohodnotenie, aby v nich vzbudila záujem o matematiku, aby si obľúbili ňou obľubované prvočísla. Deň čo deň vedie a napomáha svojich študentov na záhadných cestách poznania.
Vďaka jej neúnavnej práci sa mnoho jej žiakov dostalo na rôzne matematické súťaže, olympiády, celoštátne katedrové matematické súťaže, z ktorých sa vrátili s peknými výsledkami, a to nie len na okresnej, krajskej, ale aj na celoštátnej úrovni.
Za svoj najväčší úspech považuje fakt, že dvaja jej žiaci, a to menovite Mária Simon a Patrícia Szűcs, sa stali učiteľmi matematiky, a považujú ju za svoj vzor, ba dokonca hľadia na ňu ako na najlepšieho pedagóga matematiky.

5.
PaedDr. Tamás Varga – Základná škola Móra Jókaiho s VJM
Tamás Varga patrí medzi najčinnejších učiteľov ZŠ Móra Jókaiho s VJM. Je to mladý, podnikavý učiteľ, ktorý sa snaží vo svojej práci dosiahnuť dokonalosť a považuje ju za povolanie. Svojou angažovanosťou, neustálou zvedavosťou a činením sa, ho môžeme považovať za vskutku inovatívneho, moderného pedagóga 21. storočia.
Pri svojej práci sa snaží, aby si jeho žiaci obľúbili zemepis a maďarský jazyk. Neustále pripravuje svojich žiakov na rôzne jazykové a zemepisné súťaže. Jeho práca bola natoľko úspešná, že počas posledných dvoch rokov získali jeho žiaci prvé miesto na okresnom kole zemepisnej olympiáde, a aj na krajskom kole získali pekné hodnotenie.
Vďaka jeho precíznej a vytrvalej práci vypracoval také pracovné zošity, pomocou ktorých rozvíja sociálne kompetencie svojich žiakov. Neustále vytvára nové inovácie aj na úrovni vyučovacích metód. Mnohými svojimi publikáciami dokázal, že kombináciou hry a iných moderných vyučovacích metód je možné výučbu ak pretvoriť, aby tá vyhovovala súčasným výzvam.
 

6.
Tímea Forró – ZŠ Ul. práce 24, Komárno
Tímea Forró je pedagogička matematiky a biológie, triednou učiteľkou a predsedníčkou komisie metodiky triednych učiteľov. Za svoju viac ako 20 ročnú kariéru dosiahla ako pedagóg a triedny učiteľ viacero úspechov. Jej úspechy sú výsledkom zanietenosti voči matematike a vytvárania dobrej študentskej atmosféry. Svojim pozitívnym prístupom k deťom a k práci motivuje aj svojich žiakov. Pri odborných činnostiach ich vychováva k logickému zmýšľaniu. V uplynulých rokoch sa jej žiaci zúčastnili na rôznych matematických súťažiach na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni. Ako prvý sa umiestnili na celoštátnom kole matematickej súťaži Katedra a na krajskom kole matematickej olympiády.

7.
Katarína Vajkai – Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno
Katarína Vajkai Je aktívnou učiteľkou, ktorá počas svojej 23 ročnej praxe neustále rozširuje svoje poznatky a rozvíja svoj  profesionálny rast. Dlhoročne pôsobila v triedach pre mimoriadne nadané deti. Je koordinátorkou pre vzdelávanie nadaných žiakov na škole, ktorým sa venuje na hodinách Obohatenia. V rámci implementácii inovačných prvkov vo vzdelávaní realizuje vonkajšie, tzv. outdoorové učenie. Je zapojená do výchovno–vzdelávacieho eko programu Zelená škola a do medzinárodného výukového programu Les v škole. Je súčasťou organizačného tímu medzinárodného projektu Erasmus+, ktorý škola realizuje v súčasnosti. So žiakmi sa každoročne zapája do rôznych  súťaží: medzinárodná robotická súťaž First Lego Leauge, inovačná technická súťaž TRIZ Talent, kde okrem výborných výsledkov žiaci získavajú zážitky a skúsenosti užitočné pre život.

8.
Dr. Monika Töltésyová – Základná škola Jána Amosa Komenského 
Monike Töltésyová na škole vyučuje prírodovedné predmety a medzi jej najväčšiu dominantu patrí biológia. Jej žiaci dosahujú  pozoruhodné úspechy v okresných a krajských kolách predmetových súťaží a to nielen tento školský rok, keď so svojimi zverencami dosiahla prvé, druhé a tretie miesta. Nahliadnuc do štatistík za posledné roky, s údivom a úctou si uvedomujeme neopakovateľné obrovské množstvo práce venované žiakom a reprezentácii našej školy.
Je obdivuhodné, že popritom sa pani učiteľka zanietene venuje zavádzaniu nových prístupov. Sama navrhla a vytvorila nový predmet environmentálna výchova. Venuje sa aktivitám, ktoré atraktívne a prirodzene približujú svet prírody a životného prostredia.

9.
PaedDr. Marek Tóth - ZŠ Rozmarínová ul. 1, Komárno
Marek Tóth od nástupu v septembri 2014 je iniciatívnym popularizátorom a propagátorom prírodovedných predmetov v základnej škole. Vďaka nemu sa žiaci z Komárna prebojovali medzi špičku v predmetových olympiádach z biológie a chémie.
Svoje pedagogické majstrovstvo si buduje aktivitami ako sú originálne vyučovacie hodiny, Kôň v škole zaujal aj celoštátne televízie, triedne akcie so žiakmi aj rodičmi,  teambuildingové aktivity, výroba minidarčekov pre učiteľov, cyklotúry, výlety.
Založil a vedie Vedecký tím Rozmarínky, organizoval nápadité vzdelávacie pásmo spojené s pokusmi v materských školách, inicioval a je hlavným koordinátorom školského podujatia Týždeň vedy a techniky – Vedecký jarmok. Monitoruje a fotí vzácne druhy rastlín aj živočíchov a  spolu so žiakmi propaguje prírodné poklady nášho regiónu.
Je to výnimočný mladý učiteľ, rešpektovaný nielen žiakmi, ale aj kolegami za to, že prispieva k utužovaniu vzťahov v kolektíve navrhovaním a organizovaním obľúbených spoločných akcií na začiatku a na konci školského roka.

10.
Béla Balázs – Základná umelecká škola
Béla Balázs je učiteľom huslí na ZUŠ. Hru na husliach začal vo svojom rodnom meste v Nových Zámkoch, v štúdiách pokračoval na konzervatóriu v Žiline. Titul magistra obhájil na Katedre hudby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Od roku 2003 je učiteľom huslí na ZUŠ v Komárne. Je uznávaným učiteľom s výbornými pedagogicko-výchovnými výsledkami. S vynikajúcim zmyslom dokáže nájsť spôsob, ako čo najlepšie využiť talent a schopnosti dieťaťa.
Béla Balázs je nadšený, presný a veľmi dôsledný vo svojej pedagogickej práci. Vychoval už veľa úspešných huslistov.
So svojimi žiakmi založil komorný orchester, s ktorým mnohokrát vystupujú na oficiálnych udalostiach školy.

11.
PaedDr. Slávik Éva - Centrum voľného času – Szabadidőközpont Komárno
Éva Slávik pôsobí ako vychovávateľka a pedagóg voľného času na oddelení športu a turistiky. Ako pedagóg záujmovej činnosti sa venuje zdravému vývoju detí od 3 mesiacov až po stredoškolskú mládež. Úspešne vedie cvičenie pre matky s deťmi, špeciálne hodiny pre deti predškolského veku, pre školákov hodiny aerobiku a pre športovcov kondičné cvičenia.  Svoje odborné hodiny zameriava na rozvoj pohybových schopností a výchove mladých k  zdravému životnému štýlu. Neustále hľadá nové prístupy k deťom vymýšľaním nových hier a činností, schopnosťou vyhodnocovať ich efektívnosť a prínos pre rozvoj dieťaťa. Inovatívne metódy využíva pri organizovaní príležitostných podujatí pre verejnosť, ktoré jej dávajú priestor na výchovu mladej generácie k zdravému životnému štýlu k úcte k hodnotám. Svojim vystupovaním, prístupom a pedagogickým majstrovstvom pozitívne formuje detské duše, ich pohľad na svet, vzťah jeden k druhému, k povinnostiam a zodpovednosti.

12.
Dr. Gábor Tóth – Cirkevná škola MARIANUM
Dr. Gábor Tóth je pedagógom matematiky a fyziky na Cirkevnej škole MARIANUM. Svoju prácu vykonáva zodpovedne, je motivujúcou, inovatívnou, mnohostrannou osobnosťou. Neustále sa profesionálne zdokonaľuje, je oduševneným a úspešným zástancom moderných pedagogických metód. Svojich žiakov nabáda na získavanie nových znalostí, na otvorenosť a úprimnosť. Má vynikajúce pedagogické schopnosti, profesionálnym prístupom a nadaním slúži ako príklad, jeho činnosť je už dnes smerodajná v profesionálnych kruhoch. Jeho žiaci neustále získavajú vysoké hodnotenia na rôznych matematických súťažiach. Je zakladateľom hereckého združenia MEG+ Cirkevného gymnázia MARIANUM. Združenie pravidelne vystupuje na Jókaiho dňoch, na Celoslovenskom divadelnom festivale Béniho Egressyho, aj na zahraničných turné zveľaďuje dobré meno Komárna.

13.
PaedDr. Ildikó Fekete – Špeciálna základná škola
Ildikó Fekete, narodená v Komárne, maturovala v roku 1977 v Banskej Štiavnici, potom získala v roku 1982 doktorát na Štátnej univerzite v Sankt Peterburgu. Do roku 1991 bola riaditeľkou Domu mládeže v Komárne. Diplom špeciálneho pedagóga získala v roku 1995 na PFUK v Bratislave.
Prvotným cieľom jej výchovnej práce vždy bolo vzdelávanie zdravotne a mentálne postihnutých detí. Túto prácu vždy vykonávala svedomite s veľkým oddaním, o čom svedčia aj výsledky jeho žiakov na rôznych recitačných, výtvarných a športových súťažiach.
Pre mladších kolegov vždy rada a vysokej profesionálnej úrovni odovzdáva svoje bohaté skúsenosti.

 

Fotogalériu nájdete : TU