MESTO

TURIZMUS


Petície

2019

Petícia za biologickú likvidáciu lariev a komárov v Komárne

2018

Petícia - kompletná rekonštrukcia priestoru odpadových kontajnerov vo dvore ulíc Budovateľská a E. B. Lukáča 

Petícia za zrušenie rozhodnutia MsÚ Komárno o výstavbe biliardového centra

Zásady o postupe pri podávaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií

Petícia o zachovanie pôvodného stavu chodníka pred obytným domom na ul. Jókaiho 25 Komárno

Petícia občanov proti prestavbe rodinného domu na "5 podlažný bytový dom", Komárno, Hlboká ul.

Petícia za nevybudovanie dvoch parkovacích miest pred obytným domom, na parcele č. 5832

Petícia za zrušenie činnosti hudobného nočného podniku ROSEDANCE v budove na ul. Eötvösa č. 12 v Komárne

Petícia od nájomníkov bytov na uliciach Špitálska 12-14 a Gazdovská 4-6

 

Petícia za urgentné riešenie stavu komunikácie v Malej Iži

2017

K petíciám na „záchranu oblasti Mŕtveho ramena Váhu v Komárne“ a „proti súhlasnému stanovisku k ÚPN mesta k riešeniu dopravy podľa variantu A“ (25.09.2017)

Petícia majiteľov nehnuteľností v mestskej časti Komárna, v Malej iži - nesúhlas s výstavbou reklamnej stavby - billboardových plôch - odpoveď (31.07.2017)

Petícia proti súhlasnému stanovisku Územnému plánu mesta Komárno v časti B.12.5  Návrh riešenia dopravy VARIANT A - odpoveď (14.07.2017)

Petícia v záujme opravy budovy kultúrneho domu v katastri Nová Stráž (26.06.2017)

2016

Petícia za dodržiavanie nočného kľudu - odpoveď (19.10.2016)

Petícia na vybudovanie miestnej komunikácie v mestskej časti Malá Iža, Odpoveď na petíciu (10.08.2016)

Petícia za upravenie otváracích hodín podniku Jázmin Piváreň, na ulici E. B. Lukáča pri letnom kine AMFITIÁTER, 945 01 Komárno (20.07.2016)

Odpoveď na petíciu (20.07.2016)

Žiadosť o riešenie problému s neprispôsobivými občanmi domu Sústružnícka 3 (13.4.2016),  Správa viceprimátora (20.5.2016), Informatívna správa z MZ (20.5.2016), Správa MsP (20.5.2016), Uznesenie 644/2016 (20.5.2016), Uznesenie 788/2016 (07.07.2016)

Petícia vo veci odsťahovania neprispôsobivých občanov zo Zváračskej ul. č.19 Komárno (11.04.2016)

Petícia občanov majiteľov garáží na ul. Gazdovskej v Komárne (11.04.2016)

Námietka obyvateľov mestskej časti Komárno - Nová Stráž proti premiestneniu bicianieho hniezda z ul. Podzáhradná na ul. Vnútorná (16.03.2016)

2015

Petícia vo veci odsťahovania rómskych občanov zo sídliska I. ul. Sústružnícka 3, Komárno (15.11.2015)

Petícia za zachovanie I.C tiredy na ZŠ s VJM Eötvösa 38 v Komárne (15.11.2015)