MESTO

TURIZMUS


Predaj nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Komárno

Predaj nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Komárno:

V zmysle platných predpisov Mesto Komárno predáva mestské byty nasledovne:

  • súčasným nájomcom podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov bez nedoplatkov na nájomnom a na úhradách za služby spojené s užívaním bytu, resp. po úhrade nedoplatkov, za cenu podľa zákona,
  • podľa §9a zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov: verejnou súťažou, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom.