MESTO

TURIZMUS


Prednosta Úradu


Prednosta vedie a organizuje prácu mestského úradu.
Prednostu mestského úradu menuje a odvoláva primátor a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.
Sídlo: Hlavná budova mestského úradu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01  Komárno (prízemie)

Tel: 035/2851-220
Tel: 035/2851-221 (sekretariát)
E-mail: prednosta@komarno.sk

Stránkový deň prednostky:
utorok 13:30 hod - 14:30 hod


Termín si môžete dohodnúť so sekretariátom prednostky na tel. čísle: 035/2851 221,
alebo e-mailom: prednosta@komarno.sk