MESTO

TURIZMUS


Práva a povinnosti MZ

- určovanie zásad hospodárenie a nakladania s majetkom
- schvaľovanie územného plánu obce alebo jej časti a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce
- schvaľovanie rozpočtu záverečného účtu, kontrola čerpania rozpočtu, rozhodovanie o prijatí úveru alebo pôžičky, schvaľovanie združovanie obecných prostriedkov
- zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo poplatku
- schvaľovanie nariadení
- schvaľovanie dohody o medzinárodnej spolupráci a členstva obce v domácich a medzinárodných združeniach
- určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra, schvaľovanie poriadku odmeňovania zamestnancov obce
- zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra
- zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií obce, vymenúvanie a ich odvolávanie vedúcich zakladanie obchodných spoločností
- zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu obce
- vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce
- udeľovanie čestného občianstvo obce, obecných vyznamenaní a cien
- určovanie symbolov obce