MESTO

TURIZMUS


Práva a povinnosti primátora

- štatutárny orgán v majetkoprávnych vzťahoch obce
- štatutárny orgán v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
- správny orgán v administratívnoprávnych vzťahoch
- vykonáva obecnú správu
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a rady
- má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva
- má sistačné právo (oprávnenie pozastaviť výkon uznesenia za splnenia istých podmienok)