MESTO

TURIZMUS


Pôsobnosti obce

Originálne pôsobnosti obce:

- vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením
- zostavuje a schvaľuje rozpočet obce
- rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov
- usmerňuje ekonomickú činnosť v obci
- vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť
- zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia
- plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa
- obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu
- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci
- utvára a chráni zdravé podmienky života a práce obyvateľov obce
- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách
- vedie obecnú kroniku
- organizuje hlasovanie obyvateľov
- zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev
- zabezpečuje verejnosprávne služby
- zabezpečuje verejný poriadok v obci
- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok a prírodných hodnôt

Prenesené pôsobnosti obce:


- pozemná komunikácia
- všeobecná vnútorná správa vedenia matriky
- poskytnutie sociálnej pomoci
- ochrana prírody
- telesná kultúra
- zdravotníctvo
- školstvo
- divadelná činnosť
- územné plánovanie a stavebný poriadok
- regionálny rozvoj
- cestovný ruch