MESTO

TURIZMUS


Úrady a inštitúcie

Názov
Adresa
Telefón, fax: e-mail: web:
Okresný súd Komárno
Pohraničná 6,
945 35
035/8842200
podatelnaOSKN@justice.sk https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_125
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne   
M.R.Štefánika 9,
945 01  
035/2443 101
035/2444 999
 
kn@upsvr.gov.sk   http://www.upsvar.sk/kn.html?page_id=232184
       
Daňový úrad Nitra- pobočka Komárno  
Dunajské nábr. 11
945 01  
035/7903133, 035/7731061   u.kn@nr.drsr.sk   http://danovy.urad-online.sk/danovy-urad/komarno.php
       
Sociálna poisťovňa   
Petöfiho 7,
954 79  

0906 177 400

023247 400 

komarno@socpoist.sk  http://www.socpoist.sk/pobocky/385s?ids=385&prm1=40
Kancelária verejného ochrancu práv
Navädzova 5,
821 01, Bratislava – Ružinov
Adresa pre korešpondenciu:
Kancelária verejného ochrancu práv
P.O.Box 1
820 01
Bratislava 4
Tel: 02/482 87 401
Fax: 02/48287 401
sekretariat@vop.gov.sk www.vop.gov.sk
Okresný úrad Komárno
M.R.Štefánika 10 
94536 Komárno
Tel : 035/7900808 
Fax : 035/7701692
  https://www.minv.sk/?okresny-urad-komarno