MESTO

TURIZMUS


Renovujú školské jedálne v Komárne

Od 1. januára 2019 majú deti v predškolskom veku v materských školách  nárok na dotáciu od štátu v rámci tzv. „obedov zadarmo“. Pre žiakov základných škôl vstúpi uvedený zákon do platnosti od septembra 2019.
Tým sa výrazne znížili resp. znížia náklady rodičov na stravovanie svojich detí v školských zariadeniach. V súlade so zákonom budú mať nárok na dotáciu  od štátu vo výške 1,20 euro na každý obed aj všetci žiaci základných škôl. Od septembra 2019 budú rodičia detí prispievať na obedy len symbolickou sumou. Ostatné náklady na obed budú naďalej hradené z mestského rozpočtu. Je potrebné vedieť, že zákonný zástupca dieťaťa  má nárok na príspevok od štátu len v prípade, ak je dieťa v školskom zariadení prítomné, je na obed zahlásené  a stravu aj odoberie (skonzumuje).
 V súčasnosti sa v školských jedálňach  mesta pripravuje strava denne  pre približne 3500 stravníkov. Okrem detí  materských škôl, žiakov základných škôl, učiteľov a zamestnancov škôl  využívajú túto možnosť aj mnohí dôchodcovia nášho mesta. V súlade s novým zákonom je mesto povinné vytvoriť podmienky na stravovanie všetkých detí v materských a základných školách. Od septembra 2019 preto bude potrebné zvýšiť kapacity školských jedální približne o 1000 stravníkov. Z uvedeného dôvodu plánuje mesto od septembra sprevádzkovať aj školskú jedáleň v Základnej škole na Rozmarínovej ulici, ktorá doteraz  slúžila len ako výdajná jedáleň. Na tento účel vyčlenilo mestské zastupiteľstvo v rozpočte mesta 100 tis. euro. Bude vybudovaná nová kuchyňa s kompletným moderným zariadením  vyhovujúca všetkým predpisom a súčasným požiadavkám.
Ďalších  300 tis. euro je v rozpočte mesta schválených na opravu a údržbu ostatných  prevádzkovaných kuchýň a školských jedální. Školským kuchyniam a jedálňam žiaľ za posledné roky nebola venovaná dostatočná pozornosť. Viaceré sú v pomerne zanedbanom stave a vyžadujú rozsiahlejšiu opravu a údržbu. Väčšinu všetkých prác spojených s uvedenými investíciami  bude realizovať mestská príspevková organizácia  COMORRA SERVIS, hlavne z úsporných dôvodov. Harmonogram prác je pripravený, väčšina prác bude vykonávaná počas letných prázdnin a musí byť ukončená do začiatku školského roka.
 „ Naším cieľom je dať všetky školské kuchyne a jedálne do takého stavu, ktorý bude vyhovovať všetkým normám, hygienickým predpisom a požiadavkám doby, kde bude môcť kvalifikovaný personál denne pripravovať kvalitnú stravu pre naše deti i dospelých.“
„Ďalším krokom pre skvalitnenie našich služieb v tejto oblasti  bude prechod školských jedální späť pod správu základných škôl, pretože tieto od roku 2002 spravuje mesto. Jedálne i kuchyne budú spadať opäť do riadiacej pôsobnosti riaditeľov škôl. Títo budú vedieť okrem iného účinnejšie riešiť nákup kvalitných surovín na prípravu jedál, budú môcť denne bezprostredne dohliadať na prípravu jedál či riešiť prípadné problémy.“ – vyjadril sa Ondrej Gajdáč, zástupca primátora mesta.