MESTO

TURIZMUS


Slávnostné zasadnutie - Ocenení a laudácie

Mestské zastupiteľstvo v Komárne udeľuje cenu mesta Pro Urbe Študentskému divadelnému súboru GIMISZ Gymnázia Hansa Selyeho a Mestského kultúrneho strediska v Komárne ako prejav úcty za významnú umeleckú činnosť a šírenie dobrého mena  mesta Komárna
V roku 1993 vzniká  Študentský divadelný súbor GIMISZ pod vedením Józsefa Kiss Pénteka ako spoločný projekt Gymnázia Hansa Selyeho a Mestského kultúrneho strediska v Komárne. Jeho kariéra začína muzikálom „Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról” V roku 2001 vzniká aj skupina Kisgimisz, a v roku 2003 József Kiss Péntek spoločne s Mónikou Csengel zakladajú Kozépgimisz, ktorá už od svojho začiatku má za sebou nesmierne množstvo úspešných predstavení. Od roku 2010 Mónika Csengel preberá vedenie skupiny a úspechy Gimiszu sú čoraz väčšie. Stali sa držiteľmi viacerých prestížnych cien, cien za réžiu, za stvárnenie rolí. Mnohí spomedzi účinkujúcich tejto skupiny si za svoje životné povolanie zvolili práve herectvo, spomedzi nich spomeňme aspoň Alexandru Borbély, ktorá bola vyznamenaná mnohými cenami za vynikajúce stvárnenia rolí.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne udeľuje cenu mesta Pro Urbe doktorovi Istvánovi Bendemu za významné zásluhy dosiahnuté vo verejnom živote
Štefan Bende sa narodil v roku 1938 v Bratislave, a po absolvovaní svojich pedagogických štúdií sa stáva učiteľom na miestnej základnej škole v Marcelovej. Okrem svojej pedagogickej činnosti sa zapojil aj do kultúrneho života zboru a obce. V roku 1970 sa stal vedúcim miestneho národného výboru. V Komárne pracoval v oblasti vzdelávania a kultúry, od roku 1976 do roku 1990 pôsobí ako zástupca Miestneho národného výboru. K jeho menu sa  viažu stovky článkov, je autorom a spoluautorom niekoľkých publikácií o Komárne. V roku 1990 navrhol vydanie knihy o rodákovi mesta Ferencovi Lehárovi. V rokoch 1976 až 1987 bol členom organizačného výboru Jókaiho dní, a do roku 2014 je poslancom miestneho zastupiteľstva mesta Komárno, predsedom Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové. Ako aktívny dôchodca sa okrem žurnalistiky venuje aj sprievodcovským službám.

Primátor mesta Komárno, Ing. László Stubendek udeľuje cenu primátora magisterke Roberte Krmáškovej, magisterke Júlii Černekovej a magisterke Jane Pipíškovej  ako prejav úcty za významnú umeleckú, organizačnú a verejnoprospešnú činnosť.
Mgr. Roberta Krmášková vyštudovala Marketingovú komunikáciu a reklamu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Už počas štúdií na Gymnáziu Ľ. J. Šuleka preukazovala veľké nadanie a obrovskú angažovanosť v rôznych umeleckých prejavoch. Vyhráva rôzne súťaže v maľovaní, fotografií či v interpretačnom umení. Hrá na gitare, teraz sa už druhý rok venuje husliam. Komárňania ju však poznajú už 14 rokov najmä ako zakladajúcu a stálu členku Dramatického krúžku, kde vytvorila rôzne postavy od dramatických Shakespearovských až po veselého škriatka Puka. V roku 2012 spoluzakladala folklórom motivovaný súbor Slovenskí rebeli, ktorý dodnes vedie. Popri svojej civilnej práci v oblasti masmediálnej komunikácie a grafiky vytvára celé PR a marketing Dramatickému krúžku a Matici slovenskej v Komárne. Roberta Krmášková.
Mgr. Júlia Černeková od útleho detstva sa venuje svojim dvom vášňam, ktorými robí radosť nielen doma v Komárne, ale reprezentuje aj Slovensko a v zahraničí: Spevu a husliam. Už ako dieťa vyhrávala rôzne spevácke súťaže a pôsobila v rôznych zoskupeniach ako huslistka. Počas štúdia na Gymnáziu Ľ. J. Šuleka pôsobila v Dramatickom krúžku, vo folklórnom súbore Dunaj a neskôr, v roku 2012 spoluzakladala folklórom motivovaný súbor Slovenskí rebeli. Súbor neopustila ani počas štúdií v Bratislave a naďalej viedla hudobnú aj spevácku zložku. Pôsobila vo viacerých zoskupeniach v Bratislave, mimo iné ako primáška folklórneho súboru Devín. Od detstva pôsobila aj pri miestnej fare rímskokatolíckej cirkvi, kde sa angažovala najmä v ERku (hnutie kresťanských spoločenstiev detí). Komárňania ju poznajú najmä vďaka postavám, ktoré vytvorila v Dramaťáku a vďaka programom Slovenských rebelov, kde pôsobí ako primáška. O blízkosti k ľuďom hovorí aj jej vzdelanie, vyštudovala farmáciu a tejto profesii sa aj venuje.
Mgr. Jana Pipíšková, vďaka jej úsiliu a manažérskym schopnostiam ako produkčnej, majú stovky umelcov a tisícky divákov možnosť v Komárne absolvovať predstavenia, ktoré nám Komárňanom často závidia aj profesionálne divadelné telesá. Mládým umelcom poskytuje nevyhnutné zázemie, spolupodieľa sa na tvorbe PR, či na tvorbe kulís. Nielen, že sa vďaka jej úsiliu môžu umelci plne sústrediť na svoje výkony, ona zabezpečuje pohodlie aj pre samotných divákov. Od bežných rezervácií miesteniek, či vstupeniek, po organizáciu recepcií pre sponzorov či VIP návštevníkov akcií alebo zázemia pre vydanie tisícky porcií kapustnice, všetko prechádza Jankou. Je srdcom i dušou všetkých predstavení  premiér či derniér. S umelcami prežíva ich chvíle najväčšej slávy, ale stojí pri nich aj pri prvých slzách únavy počas náročných tréningov. 

Primátor mesta Komárno udeľuje cenu primátora Magyar Lovas Színház Komárom a MagyaRock Dalszínház Komárom ako prejav úcty za významnú umeleckú činnosť a šírenie dobrého mena  mesta Komárna
Len vďaka skutočnej tímovej práci sa môže zrodiť jedinečné umelecké vyjadrenie, ktoré sa nazýva Jazdecké divadlo. Jazdecké divadlo je uskutočnený sen, ktorý tvorí  harmóniu človeka, umenia a koňa. Od roku 2004 spája tieto elementy jediný cieľ - slúžiť publiku na najvyššej umeleckej úrovni, podávať výnimočné výkony a pripraviť tak pre neho fantastický umelecký zážitok. Jazdecké divadlo  Komáromu je hrdé na to, že  svoje meno navždy zapísalo do maďarskej divadelnej histórie.
Intenzívnou súčasťou života Komárna a Komáromu sa stáva od roku 2002 Magyarock Dalszínház. Cieľom tejto spoločnosť je od samého začiatku existencie priblížiť divákovi  literárne, historické diela maďarských skladateľov inšpirovaných rockovou hudbou. Sú presvedčení, že učenie hudbou je vynikajúca príležitosť viesť vyrastajúce generácie k láske k vlasti. Okrem predstavenia rôznych inscenácií veľký dôraz kladie spoločnosť na realizáciu vlastných umeleckých myšlienok na čoraz vyššej úrovni. Okrem profesionálneho uznania a ocenenia je mottom tejto spoločnosti,  aby prekročila hranice amatérskej skupiny a stala sa profesionálnou a uznávanou aj na národnej úrovni. 

Primátor mesta Komárno udeľuje cenu primátora Dávidovi Hodekovi a Áronovi Hodekovi ako prejav úcty za významnú hudobno-umeleckú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Komárna 
Hodek Dávid dobyl svet svojím umením. Bubnovať začal už v materskej škole, ako desaťročný v roku 2008 založil vlastnú hudobnú skupinu, a stal sa vzácnym hosťom na rôznych festivaloch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V roku 2012 absolvuje svoj prvý samostatný koncert Mupa a v nedávnej dobe zožal významné úspechy aj v Spojených štátoch amerických. V jeho hudbe sa vyskytujú motívy funk, hip-hop a popu.
Napriek extrémne mladému veku  sa Áron Hodek stal dominantným hudobným hráčom nášho mesta. Neuveriteľný hudobný talent tohto sedemročného chlapca je evidentný už od raného detstva a jeho hudobné kompilácie prevyšujú aj úroveň dospelých umelcov. Vystupuje s renomovanými interpretmi ako Peter Lipa, Anita Soul, Martin Valihora, Radovan Tariška, Juraj Griglák či David Hodek. Legendárny Quincy Jones, ktorý získal ocenenie Grammy, ho považuje za úžasný talent a stal sa inšpiráciou pre mnohých mladých adeptov hudby. 
 
Primátor mesta Komárno udeľuje cenu primátora Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne za vynikajúcu organizačnú a verejnoprospešnú činnosť
Regionálne osvetové stredisko v Komárne poskytuje metodické poradenstvo v oblasti kultúrno - osvetovej činnosti. Podporuje a  zabezpečuje rozvoj činnosti kolektívov a jednotlivcov záujmovo-umeleckej cinnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Realizuje postupové sútaze, prehliadky, festivaly, výstavy, výchovno -vzdelávacie, prezentačné, sútažné podujatia, neformálne vzdelávanie v kultúrno-osvetovej oblasti. Zabezpečuje prevenciu negatívnych spoločenskych javov v okrese Komárno. Zároveň predmetom činnosti Regionálneho osvetového strediska v Komárne je vyhl'adávanie, uchovávanie, ochraňovanie, sprístupňovanie, tvorivé rozvíjanie a využívanie nehmotného kultúrneho dedičstva. Vykonáva odborno -poradenskú, metodickú a informačno - dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia, právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú osvetovú činnosť. Vedie databázu  kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovo - umeleckej cinnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby vo svojej územnej pösobnosti. Zabezpečuje rozvoj kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu na miestnej a regionálnej úrovni. Regionálne osvetové stredisko v Komárne ponúka širokej verejnosti pestrú mozaiku podujatí a aktivít. Regionálne osvetové stredisko v Komárne vo svojej novodobej 10-rocnej histórii usporiadalo množstvo podujatí pre verejnosťÍ. V roku 2017 sa na ich podujatiach zúčastnilo takmer 23 tisíc návštevníkov, odborníkov, účastníkov, sútažiacich, pre ktorých pripravilo 24 súťaží, 9 výstav, 13 kultúrnych

Primátor mesta Komárno udeľuje cenu primátora Alexandre Borbély ako prejav úcty za významnú hereckú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Komárna
Alexandra Borbély sa narodila v Nitre, v r. 1986. Detstvo strávila vo veľkom Cetíne, stredoškolské roky sa však už viažu ku Komárnu. Maturovala na Gymnáziu Hansa Selyeho. Nasledujúci rok strávila v Budapešti v Národnom divadle, kde absolvovala prípravný ročník herectva a následne prijala ponuku na štúdium v hlavnom meste Maďarska na VŠMU. Po jej úspešnom ukončení je od roku 2010 stálou členkou Divadla Józsefa Katonu. V roku 2017 získala v Berlíne cenu najlepšia európska herečka od Európskej filmovej akadémie za výkon, podaný vo filme O tele a duši, ktorý bol nominovaný aj na Oskara. Spomedzi hereckých rolí musíme spomenúť postavu Shakespearovej Rosalindy z komédie Ako sa vám páči, postavu Magdy z Opilcov, televíznu rolu vo filme Hacktion a pracovné záležitosti a filmovú rolu V Coming out-e. 

Primátor mesta Komárno udeľuje cenu primátora Ing. Eve Gajdáčovej za významné zásluhy, dosiahnuté v pedagogickej práci a vo verejnom živote
Vo svojom profesijnom živote sa venovala pedagogike, výchove a vzdelávaniu stredoškolskej mládeže. Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Komárne pôsobila od roku 1989 ako učiteľka  ekonomických predmetov, neskôr ako zástupkyňa riaditeľa, a od roku 1995 do roku 2017, 22 rokov vykonávala funkciu riaditeľky školy. V náročnej a zodpovednej riadiacej práci dosiahla veľa úspechov. Svojou profesionalitou a úsilím, v spolupráci s pedagogickým kolektívom, vybudovala z tradičnej školy školu modernú, ktorá je schopná obstáť v školskom konkurenčnom prostredí, a ktorá má pevné miesto v našom regióne.Škola pod jej vedením získala dobré meno a uznanie širokej verejnosti. Vo svojej práci sa zamerala na zvyšovanie kvality školy. Pod jej vedením škola prešla mnohými pozitívnymi zmenami v oblasti výchovno -vzdelávacieho procesu,kvalifikovanosti pedagógov aj v oblasti materiálno - technického vybavenia školy. Dôkazom toho je zavedenie nových perspektívnych študijných odborov, vybudovanie mnohých odborných učební a školských pracovísk pre praktické vyučovanie, zlepšenie technického stavu budovy ,významné úspechy  študentov školy v rôznych športových,vedomostných i odborných súťažiach na okresnej, krajskej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni, úspešná projektová činnosť v medzinárodných vzdelávacích projektoch.Počas svojho pôsobenia uskutočnila modernizáciu poradenského systému. Výchovné poradenstvo,poradenstvo školského psychológa a sociálnej pracovníčky vysoko oceňujú nielen pedagógovia ale aj žiaci a rodičia. Zaviedla efektívny systém praktického vyučovania prepojením školy s praxou. V spolupráci s podnikateľkými subjektami v našom regióne, výuka odborného výcviku a odbornej praxe žiakov sa uskutočňovala v reálnych podmienkach firiem a organizácií v oblasti ekonomických služieb a gastronómie. Podporovala a motivovala pedagógov k celoživotnému vzdelávaniu a uplatňovaniu inovatívnych edukačných metód vo výuke a bola iniciátorkou mnohých originálnych školských aktivít, ktoré prispeli k vybudovaniu dobrého mena školy. Ing. Eva Gajdáčová ako pedagóg i ako riaditeľka strednej školy  výraznou mierou prispela ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu a rozvoju odborného vzdelávania stredoškolskej mládeže v našom meste a v našom regióne. 

Primátor mesta Komárno udeľuje cenu primátora Róbertovi Lakatosovi ako prejav úcty za významnú hudobno-umeleckú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Komárna
Lakatos Róbert, vynikajúci violončelista, pochádza z južného Slovenska. V roku 2001 ukončil štúdium na VŠMU v Bratislave. Okrem klasickej hudby sa venuje aj maďarskej ľudovej hudbe, tvoril, ale aj upravoval hudbu pre mnohé maďarské folklórne súbory. V rokoch 1997 - 2004 bol členom Slovenskej filharmónie, od roku 2001 je hudobným riaditeľom Maďarskej tanečnej skupiny „Ifjú szivek“, v roku 2005 založil skupinu Lakatos Róbert a Rév. Od roku 1997 do roku 2016 bol členom Luxemburského európskeho orchestra sólistov. Od roku 2011 je hudobným riaditeľom Divadla Thalia v Košiciach a zároveň neúnavne pracuje na zbližovaní rôznych hudobných štýlov. V tomto duchu oživil aj Stretnutie primášov a vytvoril orchester Essencia. Obe telesá  patria medzi vynikajúce a špeciálne formácie v Maďarsku. Ako skladateľ pôsobil v Národnom divadlev Budapešti, kde skomponoval hudbu ku hre Kolotoč, pôsobil v Jókaiho divadle  v Békešskej Csabe,  v Štátnom divadle v Košiciach, v SND, v Slovenskom komornom divadle v Martine.  Je organizátorom a otcom myšlienky našich 2 festivalov – Kútfestu a Fonografu. 

Primátor mesta Komárno udeľuje cenu primátora Mgr. Edite Szénássy za zásluhy dosiahnuté v pedagogickej práci a vo verejnom živote
Edit Szénássy vyučuje nemecký jazyk na gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne od roku 1994. Jej študenti dosahujú vynikajúce výsledky v olympiáde nemeckého jazyka na krajskej aj národnej úrovni; mnohí z nich získali aj štipendium v ​​Nemecku. V júli 2008 jej žiak zastupoval Slovensko na medzinárodnej nemeckej olympiáde v Drážďanoch, kde sa dostalo  pani učiteľke vysokého uznania – bola  poverená vedením trojčlenného študentského tímu zo Slovenska. V roku 2017 získal jej žiak získal víťazstvo v medzinárodnej online súťaži v nemeckom jazyku, ktorá mala až 3600 účastníkov. Pani učiteľka Szénássy sa vždy snaží využívať najnovšie metódy v oblasti vzdelávania, absolvuje rôzne ďalšie vzdelávania v rôznych kurzoch, naposledy sa zúčastnila ročného študijného pobytu  v Nemecku v roku 2007. Jej pedagogická práca a vzťah ku študentom sú príkladom pre každého z nás.

Primátor mesta Komárno udeľuje cenu primátora Občianskemu združeniu RÉV za vynikajúcu organizačnú a verejnoprospešnú činnosť
Dom maďarskej kultúry už od roku 1999 organizuje rôzne akcie pre deti, hry, tanečné domy, koncerty, divadelné predstavenia aj elektronické hudobné workshopy. V rámci folklórnych programov poskytuje priestor širokej škále podujatí, ktoré zabezpečujú lektori - umelci, tanečníci, hudobníci, školený personál z rôznych kútov Transylvánie, Maďarska, Slovenska -  pestré programy, plné ľudových tradícií pre deti. Stále pódium Domu maďarskej kultúry je neustále k dispozícii umelcom rôznych hudobných štýlov. Od roku 2000 je tento Dom svedkom pravidelných vystúpení Petra Lipu, predstavený tu bol aj Bartókov album skupiny Muzsikás Együttes hneď po premiére v Budapešti. Aj Dávid Hodek ukázal na tomto mieste prvýkrát svoje majstrovstvo,  opakovane tu vystupujú Ifjú szívek, István Horsa a mnohí ďalší umelci.  

Primátor mesta Komárno udeľuje cenu primátora Réke Kristóf ako prejav úcty za významnú hudobno-umeleckú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Komárna
Vyrastala v prostredí, kde dôležitú úlohu zohrávala kultúra a ľudová hudba, jej začiatky sa viažu k Dobi.Kiss Veronike v Richterovom Konzervatóriu, odtiaľ pokračuje v štúdiu v Brémach , a od roku 2016 je žiačkou VŠMU v Mníchove. Stal asa pravidelným účastníkom kurzov Krisztíny Laki. V roku 2011 na VII. ročníku Medzinárodnej speváckej súťaži „József Simándy” získala zvláštnu cenu poroty umelcovej vdovy, v roku 2015 dostala zvláštnu cenu Nadácie Waltera a Charlotte Hame. V roku 2017 sa stala absolútnym víťazom v talentovej súťaži virtuózov,  a počas svojich študijných rokov v Nemecku účinkovala v mnohých slávnych dielach.. Okrem projektov, organizovaných školou, vystupovala v rôznych predstaveniach, ako napr. v Pucciniho opere La rondine ako Liset a vystúpila na rôznych renomovaných pódiách v zahraničí.