MESTO

TURIZMUS


Sociálny taxík

Prepravná služba a sociálny taxík mesta Komárna

Mesto Komárno je od 15. júla 2010 poskytovateľom prepravnej služby. Táto forma sociálnej služby verejnosti je známa pod názvom „sociálny taxík“.  Bežný človek si pod pojmom „sociálny taxík“ predstavuje nejaké motorové vozidlo pre sociálne prípady a už vôbec nerozmýšľa nad tým čo vlastne prepravná služba v skutočnosti je. Počas poskytovania základného poradenstva týkajúceho sa práve tejto služby sa najčastejšie stretávame s týmito otázkami zo strany našich klientov:

Čo vlastne je prepravná služba?
Prepravná služba je taká forma sociálnej služby, pomocou ktorej umožníme prijímateľovi služby žiť plnohodnotný život aj keď má obmedzenia v oblasti mobility. Aj pri takých jednoduchých úkonoch, ako je napr. návšteva lekára, zdravotníckeho zariadenia, kultúrneho podujatia, nákupy či hocijaká iná zdravým človekom bežne absolvovaná aktivita takáto osoba naráža na priam neprekonateľné  prekážky a preto žije izolovane, do seba uzavreto, svoj bežný všedný deň.

Pre koho je určená prepravná služba?
Prepravnú službu môže využívať každý, kto má na území mesta Komárno trvalý alebo prechodný pobyt a je zdravotne ťažko postihnutou osobu (ŤZP) alebo má nepriaznivý zdravotný stav.

Ako žiadať prepravu?
Podmienkou žiadania prepravnej služby je vyplnenie Potvrdenia odkázanosti na prepravnú službu. Toto tlačivo je verejne dostupné na webovom sídle Mesta Komárno  - www.komarno.sk  - Mestský úrad – Sociálny a správny odbor – tlačivá – Oddelenie opatrovateľskej služby (klikni sem), resp. je možné osobne vyžiadať na Oddelení opatrovateľskej a prepravnej služby  - Pevnostný rad 3, kanc. 2. Uvedené potvrdenie v závislosti od postihnutia:
- vyplní ošetrujúci lekár, ak žiadateľom je osoba s nepriaznivým zdravotným stavom,
- vyplní ÚPSVaR, ak žiadateľom je osoba ťažko zdravotne postihnutá (ŤZP).

Takto vyplnené a potvrdené tlačivo treba doručiť na Oddelenie opatrovateľskej a prepravnej služby, tzn. „sa registrovať“.

Ako funguje prepravná služba v realite?
Po tzv. „registrácií“ je možné žiadať  prepravnú službu a to na tel. č.  035/2851 205 - tu stačí nahlásiť dátum, čas, cieľ cesty a meno žiadateľa. Avšak pozor, je potrebné nahlásiť cestu min. 24 hodín pred uskutočňovaním samotnej cesty!

Koľko táto služba stojí? Cena prepravnej služby je v meste Komárno 0,15 Eur/km a mimo mesta Komárno 0,25 Eur/km. Ak prijímateľ potrebuje, aby ho „taxík“ počkal, tak sa platí stojné vo výške 1 Eur/hodinu.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle: 035/2851311.