MESTO

TURIZMUS


Tlačivá

Tlačivá Odboru ekonomiky a financovania:

  Názov tlačiva

 DOC
form

Formát PDF
01  Oznámenie vzniku*, zániku* poplatkovej povinnosti, alebo zmeny* v identifikačných a iných údajoch poplatníka miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade s § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. DOC PDF
02  Výkaz dane za ubytovanie DOC PDF
03  Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady DOC PDF
04  Priznanie k daní z nehnuteľnosti, k daní za psa, k daní za predajné automaty a k daní za nevýherné hracie prístroje   PDF
05  Potvrdenie o podani priznania  DOC PDF
06  Poučenie na vyplnenie priznania   PDF