MESTO

TURIZMUS


Tlačivá

Tlačivá Spoločného stavebného úradu:

 

názov tlačiva

 formát Word  formát PDF
01  Vyhlásenie stavebného dozoru - nová stavba DOC PDF
02  Vyhlásenie stavebného dozoru - odstránenie stavby DOC PDF
03  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia DOC PDF
04  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia DOC PDF
05  Ohlásenie reklamnej stavby DOC PDF
06  Ohlásenie prízemnej stavby elektronickej komunikačnej siete DOC PDF
07  Ohlásenie drobnej stavby DOC PDF
08  Žiadosť o povolenie odstránenia stavby DOC PDF
09  Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby DOC PDF
10  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením DOC
PDF
11  Žiadosť o dodatočné povolenie stavby DOC PDF
12  Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby DOC
PDF
13  Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k výstavbe DOC PDF
14  Vyjadrenie susedov k odstráneniu stavby DOC
PDF
15  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby DOC PDF
16  Potvrdenie o existencii vedení DOC
PDF
17  Tlaková skúška kanalizačného potrubia a žumpy DOC PDF
18  Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete DOC
PDF
19  Ohlásenie zmeny alebo doplnenia telekomunikačného zariadenia DOC PDF
20  Ohlásenie stavebných úprav DOC
PDF
21  Ohlásenie udržaivacích prác DOC PDF
22  Ohlásenie zmeny v užívaní stavby bez zásahu do statiky DOC
PDF
23  Reklamná stavba - žiadosť o stavebné povolenie DOC
PDF
24  Reklamná stavba - žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby DOC PDF
25  Reklamná stavby - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia DOC
PDF

Informácie o používaní elektronických formulárov: http://komarno.602.sk