MESTO

TURIZMUS


Tlačivá

Oddelenie výstavby, územného plánu , investícií a dopravy:

 

  názov tlačiva Word PDF 
1  Žiadosť o vyjadrenie sa k funkčnému využitiu pozemku DOC PDF
2  Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti DOC PDF
3 Písomný záväzok k žiadosti o rozkopávkové povolenie DOC PDF
4 Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie miesto a určenie dopravného značenia pre právnícke fyzické osoby a taxislužbu DOC PDF
5 Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie miesto a určenie dopravného značenia pre TZP osobu DOC PDF
6 Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie DOC PDF
7 Ziadosť o vydanie stanoviska k územnému stavebnému konaniu DOC PDF
8 Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie rozkopávkové povolenie pri havárii dodatočne DOC PDF
9 Žiadosť o zvláštne uzívanie miestnej komunikácie rozkopávkové povolenie DOC PDF
10 Žiadosť povolenie vjzadu z miestnej komunikácie na susednú nehnutelnosť DOC PDF
11 Žiadosť určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení DOC PDF
12 Žiadosť o zvláštne užívanie  miestnej komunikácie – na umiestnenie reklamných zariadení DOC PDF

 

 Štátny fond rozvoja bývania:
 
   Názov tlačiva Formát Word Formulár
01 Žiadosť  FO -  Obnova bytovej budovy DOC PDF
02 Žiadosť  FO - výstavba bytu DOC PDF
03 Žiadosť  FO - kúpa bytu DOC PDF
04 Žiadosť  PO - U503 Obnova bytovej budovy (obec) DOC PDF
05 Žiadosť  PO - U505 Obnova bytovej budovy (správca) DOC PDF
06 Žiadosť  PO - U501 Obnova bytovej budovy DOC PDF
07 Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Kúpa bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome FO  (fyzická osoba) DOC PDF
08  Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - U 500 - Obnova bytovej budovy - FO DOC PDF
09  Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - Výstavba bytu v bytovom, polyfunkčnom alebo rodinnom dome  -  FO (fyzická osoba) DOC PDF
10 Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - U 503 - Obnova bytovej budovy -PO (právnická osoba) DOC PDF
11  Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - U 505 - Obnova bytovej budovy  (správca) DOC PDF
12  Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB - U 501 - Obnova bytovej budovy - PO DOC PDF

 

Oddelenie životného prostredia

   Názov tlačiva Formát Word Formulár
01  Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - studne, pre potreby jednotlivých občanov DOC PDF
02  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny DOC PDF
03  Žiadosť o vyjadrenie DOC PDF
04 Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia DOC PDF
05 Ohlásenie vznik/zmena/zánik poplatkovej povinnosti k poplatku za komunílny odpad pre fyzické osoby podnikajúce a právnicke osoby DOC PDF


 

 

Tlačivá a E-formuláre  týkajúce sa komunálneho odpadu sa nachádzajú na stránke Ekonomického odboru.