MESTO

TURIZMUS


Tlačivá

Tlačivá Oddelenia školstva a kultúry:

  Názov tlačiva Formát Word PDF
form
01  Žiadosť o poskytnutie štipendia DOC PDF
02  Oznámenie o zámere usporiadať telovýchovné, športové alebo turistické podujatie DOC PDF
03  Oznámenie o zámere usporiadať kultúrne podujatie DOC PDF
04  Oznámenie o konaní zhromaždenia DOC PDF
05  Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť   e-form 
06  Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport   e-form
07 Správa a vyúčtovanie dotácie - šport  DOC PDF
08 Správa a vyúčtovanie dotácie - kultúra  DOC PDF
09 Register partnerov v oblasti kultúry   PDF
10 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno podľa VZN č. 11/2015 DOC PDF
11 Správa o vyúčtovanie dotácie podľa VZN č. 11/2015 DOC PDF
12 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016 DOC PDF
13 Správa o vyúčtovanie dotácie podľa VZN č. 12/2016 DOC PDF
14 Autorizačné tlačivo 1 na potvrdenie aktuálnosti resp. opravu údajov pre „Register žiadateľov o dotáciu z účelového fondu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť“ DOC PDF
15 Autorizačné tlačivo 2 pre „Register partnerov v oblasti športu“ DOC PDF
16 Autorizačné tlačivo 1 na potvrdenie aktuálnosti resp. opravu údajov pre „Register partnerov v oblasti športu“ DOC PDF

 

Oddelenie sociálnych vecí

   Názov tlačiva formát WORD tlačivo
01  Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi DOC PDF
02  Žiadosť o poskytnutie príspevku na školské stravovanie DOC PDF
03  Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci - umiestnenie v útulku XLS PDF
04  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu DOC PDF
05  Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu DOC PDF
06 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 6/2017 DOC PDF
07 Správa a vyúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Komárno podľa VZN č.6/2017 DOC PDF
08 Kritériá mesta Komárno k zhodnoteniu súladu poskytovanej sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb DOC PDF
09 Žiadosť poskytovateľa sociálnej služby DOC PDF
10 Formulár posúdenia súladu predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Komárno DOC PDF

 

Oddelenie opatrovateľskej a prepravnej služby:

 

Názov tlačiva

formát Word tlačivo
01  Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni DOC PDF
 02  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu DOC PDF
03 Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu DOC PDF
04 Žiadosť na  prepravnú službu DOC PDF
05 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby DOC PDF