MESTO

TURIZMUS


Varovanie obyvateľstva

(1) Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi

  •  "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
  • "OHROZENIE VODOU" šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.


(2) Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom "KONIEC OHROZENIA" dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

(3) Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

(4) Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Koordináciu preskúšavania týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra").

 Zákon č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 3a