MESTO

TURIZMUS


Varovné signály

Predpokladom pre účinné vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb. Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi.

Varovný signál "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie a v prípade vyhlásenia:
UKRYTIA, vykonať ukrytie:
doma, uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetracie otvory, vypnúť vetracie zariadenia a klimatizáciu,
prečkať v miestnosti, ktorá nemá okná alebo ich má najmenej (chodby, pivnice, práčovne a pod.)
pri úniku Amoniaku - NH3 (čpavok) sa ukryte v podzemných prípadne prízemných miestnostiach budov.
EVAKUÁCIE, zabezpečiť:
prípravu evakuačnej batožiny,
potraviny a zásoby pitnej vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov,
pred odchodom uzavrieť hlavný prívod plynu, vody, vypnúť prívod elektrickej energie,
presvedčte sa či vaši susedia vedia o vzniknutej situácií,
dodržiavajte ostatné režimové opatrenia na postihnutom území.

Varovný signál "OHROZENIE VODOU" – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

Riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie, v stanovenom čase určeným smerom opustiť zátopové územie, v prípade bezprostredného ohrozenia okamžite uniknúť na vyvýšené miesto mimo dosahu záplavovej vlny.

Varovný signál "KONIEC OHROZENIA" – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Návrat k pôvodnému režimu života na postihnutom území podľa pokynov doplnkovej slovnej informácie a ďalších informácií zložiek civilnej ochrany.

Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén (spravidla druhý piatok v mesiaci o 12,00 hod.) po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.