MESTO

TURIZMUS


Vážení občania

Mestský úrad Komárno, oddelenie daní a poplatkov Vám dáva na vedomie nasledovné:

Do 31. januára 2019 bola zákonná povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností
pre tých daňovníkov, ktorí v roku 2018
- nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosť ( kúpou, darom, dedičstvom, kolaudáciou),
- ubudla im nehnuteľnosť ( predajom, darovaním, búracím povolením),
- zmenili sa skutočnosti podstatné na vyrubenie dane ( stali sa držiteľmi ŤZP preukazu,
zmenili trvalý pobyt mimo mesta).
Uvedená povinnosť sa týka aj zmien k dani za psa.
Vyzývame občanov, ktorí opomenuli splniť si túto povinnosť, aby priznanie podali ešte
do 11. Marca 2019.

Občania, ktorí v minulom roku dovŕšili 70 rokov,  nemusia požiadať o úľavu na dani.
Daňové priznanie nemusia podávať ani občania, u ktorých nenastali žiadne zmeny.

V Komárne  21.2.2019                                         Odbor ekonomiky a financovania