MESTO

TURIZMUS


Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno v súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom šírenia Afrického moru ošípaných (AMO) na území Slovenskej republiky vyzýva občanov/chovateľov mesta, ktorí nemajú chovy ošípaných registrované, aby registráciu vykonali v termíne do 23.10.2020. 


Zároveň zverejňuje informácie pre občanov /chovateľov mesta o povinnostiach chovateľov v oblasti registrácie chovov ošípaných a o minimálnych požiadavkách biologickej bezpečnosti chovov ošípaných prostredníctvom materiálov. Tlačivá a ďalšie informačné materiály sú prílohou tohto oznámenia.