MESTO

TURIZMUS


Vyjadrenie nespokojnosti so stavom Vážskeho mosta

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 12. septembra. Mestské zastupiteľstvo v Komárne vyjadruje svoju nespokojnosť so stavom mosta cez rieku Váh a opatreniami, ktoré tam boli prijaté a realizované. Na zasadnutí poslanci prijali uznesenie a poukazujú na niekoľko zásadných nedostatkov, v ktorých by príslušné orgány mali podniknúť účinnejšie kroky proti zlému stavu mosta. Samospráva mesta zasiela uznesenie okrem Slovenskej správy ciest aj niekoľkým ďalším príslušným inštitúciám.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne vyjadruje nespokojnosť:

- so zlým technickým stavom  mosta cez rieku Váh, ktorý je dôsledkom dlhoročnej zanedbanosti stavebnej údržby a opravy, 
 

 - so vzniknutou situáciou, ktorej následkom je zníženie zaťažiteľnosti mosta a osadenie dopravného značenia B 25 „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu 15t„ a tým zhoršenie prejazdnosti severojužného koridoru, zákaz prejazdu vozidiel, ktorých maximálna zaťažiteľnosť presahuje 15t (vozidlá, odvážajúce TKO, požiarne vozidlá, poľnohospodárske stroje, autobusy...),
 

- s kvalitou prevedených prác pri odfrézovaní krytu vozovky na odľahčenie konštrukcie mosta, nakoľko vznikli nerovnosti na vozovke, nedostatočné odfrézovanie pri krajniciach, čím sa znemožnil bezpečný pohyb cyklistov cez most,
 

- s informovaním verejnosti o čiastočnej uzávierke a navrhovanom odklone dopravy,

- s tým, že od osadenia dopravného značenia obmedzujúceho  zaťažiteľnosť mosta nie je dopravným značením vyznačená čiastočná uzávierka mosta a odklon dopravy a tým nie je zabezpečená bezpečnosť v cestnej premávke,
 

- s postupom realizačných prác na podopretie mosta a zabezpečenia potrebnej nosnosti a zaťažiteľnosti,
 

- s výkonom správy mosta cez rieku Váh - Slovenskej správy ciest Bratislava, nakoľko nedostatočne vykonávala stavebnú údržbu a monitorovanie technického stavu mosta cez Váh, ktorý sa nachádza na významnom cezhraničnom cestnom ťahu a udržanie jeho vyhovujúceho technického stavu má vplyv aj na hospodársky rozvoj Nitrianskeho kraja.