MESTO

TURIZMUS


Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov je rozpočtová organizácia, zriaďovateľom je mesto Komárno.

Zariadenie má kapacitu 144 obyvateľov. Vzchádzajúc z interného členenia, prevádzku majú zabezpečenú v pavilónoch A, B, C.

"C" pavilón s počtom obyvateľov ýž je v prevádzke od roku 1989. Sú tu sústredení sebestační obyvatelia s nie veľkým zdravotným postihom.

V roku 1999 bola uskuočnená stavba, resp. prístavba pavilónu "A"- imobilné oddelenie a pavilónu "B" - oddelenie obmedzenej mobility. Počet obyvateľov pavilónov "A" a "B" je spolu 68.

V zariadení je nepretržitá prevádzka s celoročným pobytom.

Pre účely verejného obstarávania ZpS má zriadený svoj profil (www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1903)  na elektronickom úložisku vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. ZpS v tomto profile uverejňuje všetky informácie a dokumentácie, o ktorých to ustanovuje zákon.

Kontakty:
Tel: 035/7732696
E-mail: dpdkomarno@stonline.sk

- Webová stránka rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov

- účtovné uzávierky organizácie

- Poradovník Zariadenia seniorov: http://zpskomarno.sk/dokumenty/

- Zriaďovacia listina s dodatkami

- Pracovný poriadok

- Platový poriadok

- Prevádzkový poriadok

- Smernica č. 1/2016 - finančné riadenie a finančná kontrola

- Smernica pre obeh účtovných dokladov

- Smernica na vykonávanie inventarizácie majetku

- Smernica - práca s osobnými údajmi

- Smernica - užívateľské prístupy do IS

- Smernica VO - dodatok č.3

- Registratúrny poriadok a registratúrny plán

- Prevádzkový poriadok v systéme HACCP

- Návrh rozpočtu na rok 2015

- Individuálna účtovná závierka rok 2015

- Správa o hospodárení za rok 2015 - dodatok správy audítora

- Návrh rozpočtu na rok 2016

- Plán VO na rok 2015

- Správa z VO za 1Q/2015 podľa §9 odst. 9 ZVO (správy, zápisnice, zmluvy)

- Správa z VO za 4Q/2015 podľa §9 odst. 9 ZVO (správy, zápisnice, zmluvy, objednávky)

- Plán VO na rok 2016

- Správa z VO za 1Q/2016 podľa §9 odst. 9 ZVO (správy, zápisnice, zmluvy, objednávky)

- Správa z VO za 1Q/2016 EKS (správy, zmluvy)

Individuálna účtovná závierka rok 2016

Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finačného príspevku podľa § 71 ods.6 v ZpS Komárno

Správa audítora IUZ 2017

Výročná správa ZpS 2017