MESTO

TURIZMUS


Zmeny vo vybavovaní na matričnom úrade

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v SR spôsobilo značný zásah aj do vybavovania životných udalostí občanov SR matričnými úradmi na území SR.

Z uvedeného dôvodu Ministerstvo vnútra ohľadom vydávania úradných výpisov z knihy narodení, novorodencom, na základe ktorých si zákonný zástupca uplatňuje prihlásenie dieťaťa do zdravotnej poisťovne (ZP), poskytlo nasledovné informácie:

„V zmysle platnej legislatívy, treba novorodenca prihlásiť do zdravotnej poisťovne do 60 dní od narodenia. Dovtedy je dieťa poistené v tej istej poisťovni ako matka a zdravotná starostlivosť je hradená z jej poistenia.

Zdravotné poisťovne sú pripojené, resp. majú  prístup do registra fyzických osôb, takže si vedia na základe žiadosti zákonného zástupcu overiť osobné údaje novorodenca, ktoré sa do informačného systému registra fyzických osôb dostanú prostredníctvom registra obyvateľov a informačného systému matrík  a vedia v súčasnej mimoriadnej situácii poskytnúť pediatrovi údaje o dieťati.“

V prípade, že občan chce vybaviť rodný list novorodencovi, prípadne potrebuje ďalšiu kópiu z matričných kníh, Matričný úrad Komárno tieto poskytne na základe vopred dohodnutého spôsobu, preto si dovoľujeme požiadať každého občana aby svoje požiadavky vopred telefonicky dohodol s pracovníčkami matričného úradu na nižšie uvedených telefónnych číslach:

Kontakty: 035/28 51 297, 035/28 51 298, 035/28 51 299.

Súhlasné vyhlásené rodičov k dieťaťu doposiaľ nenarodenému je možné vykonať na Matričnom úrade v Komárne na základe vopred dohodnutých podmienok, dodržaním prísnych hygienických opatrení  (negatívna cestovateľská anamnéza, rúška, rukavice, vlastné pero).

V prípade, že občan vybavuje úmrtie prosíme tiež o kontaktovanie matričného úradu na telefónnom čísle 035/28 51 297.

Prosíme našich klientov v záujme ochrany vlastného zdravia ako aj zdravia nás a našich kolegov, aby dodržali všetky hygienické opatrenia.

Oznámenie ohľadom sobášov na území Mesta Komárno

Na základe rozhodnutia primátora mesta Komárno sobáše na Matričnom úrade v Komárne bude možné uzatvárať v období „koronakrízy“ v nasledovnom režime:

Sobáše za prítomnosti snúbencov a dvoch svedkov (dodržaním Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a s poukazom na zákon o rodine) bude možné uzatvárať  vo vopred dohodnutom termíne – ktoré sú určené na štvrtok od 9.00 do 12.00 hod v obradnej sieni Mestského úradu Komárno. Pri sobáši treba  dodržiavať prísne hygienické pravidlá, ako sú: negatívna cestovateľská anamnéza, rúško, gumené rukavice, vlastné pero.
V prípade záujmu bližšie informácie  poskytneme na telefónnom čísle: 035/2851299.